מעשה בית דין

הצדדים שניהם גרושים, ובמעשה בית הדין נכתב כי אם ירצו להינשא זה לזו הדבר טעון בירור בית הדין.

קרא עוד

בקשה למתן צו לתסקיר בבית הדין הרבני

עיין בדברי הרמ"א בעניין אחר (סימן עד סעיף י) שכתב כעין זה וזו לשונו: "ונוהגין להושיב עמהם איש או אשה נאמנים ותדור עמהם עד שיתברר על ידי מי נתגלגל הריב.

קרא עוד

טוען רבני מסכם מה דינו של איש הרועה בשדות זרים

אשה המקיימת יחסים מחוץ לנישואין נאסרת על בעלה [1]. אם האישה רק עוברת על דת יהודית (מנהגי בנות ישראל הכשרות) - בעלה פטור מכתובתה ומחייבים אותה לקבל גט [2]. מה הדין כשהבעל אינו נאמן לאשתו ומקיים קשרים אסורים מחוץ לנישואין [3].

קרא עוד

חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי"ג - 1953

עניני נישואין וגירושין של יהודים בישראל אזרחי המדינה או תושביה יהיו בשיפוטם היחודי של בתי דין רבניים.

קרא עוד

האם השואל חייב בנזקים?

קי"ל שואל חייב אפילו באונס שו"ע (שמ,א).

קרא עוד

שלום בית כטיעון הלכתי לפטור את האישה מנזקים שנגרמו בשוגג

בשולחן ערוך סימן פ סעיף יז נפסק להלכה: האשה ששברה כלים בעת שעשתה מלאכותיה בתוך ביתה, פטורה.

קרא עוד

האם מותר למכור דירה בבניין משותף לחנות?

אמנם צ"ע וכמו שכתבנו להביא דברי הטור שהם מקור לכל זה וביאור הפרישה (בעל הסמ"ע) שפי' לשון הטור רק באופן שיש לו קונה או שוכר יותר בזול יכולים לעכב שלא ישכור לאומן אבל באין לו שוכר כלל אלא אומן - שרי

קרא עוד

שכר צימר ולא היה שם מזוזות האם יכול לבטל את השכירות?

נפסק בשו"ע (יור"ד רפו,כב) הדר בפונדק בארץ ישראל, פטור ממזוזה שלשים יום. ובש"ך (סקכ"ח) כתב הטעם, שאינו נקרא עדיין דירה: דעת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל (מעיין אומר ח"ו ב,כד) בשוהה במלון בארץ ישראל ונמצא שהמזוזות פסולות, פטור כדין פונדק.

קרא עוד

תשלום על למידה מרחוק

בשאר המקצועות חול, תלוי באופי השיעור וההשקעה והשעות והאחריות והחינוך שהוא קשה מאד לשלוט מרחוק וכל תלמיד עושה מה שחפץ. לכן סוף דבר, שתשלום זה אינו עולה ליותר משליש

קרא עוד

תוך כמה זמן מהדיון בבית הדין הרבני יינתן פרוטוקול

3. כל צד זכאי להעתק הפרוטוקול וההחלטה של בית הדין. לצורך כך, יעביר מזכיר הרכב בית הדין, בסמוך ככל האפשר לסיום הדיון, את הפרוטוקול וההחלטה לידי הצדדים.

קרא עוד

שכר רכב והתקלקל המזגן האם חייב לשלם?

וכן פסק בשו"ע (שי,א) השוכר את הבהמה וחלתה (ועדיין ראוי למלאכה), או נשתטית, וכו' אומר לשוכר: הרי שלך לפניך, ונותן לו שכרו משלם. עכ"ל. וקלקול מזגן ברכב נראה יותר לדמותו "לחולה או נשתטית", שעדיין יכול להשתמש ברכב לצורכו.

קרא עוד

מכירה חד פעמית בבנין משותף

נראה לתלות זה במחלוקת מרן ורמ"א (סי' קנ"ה סעיף לז) גבי עשן שאינו תדיר אם יכול שכנו למחות בו - דעת מרן השולחן ערוך, שיכול שכנו למחות בו. ודעת הרמ"א, שאינו יכול.

קרא עוד