שכר צימר ולא היה שם מזוזות האם יכול לבטל את השכירות?

נפסק בשו"ע (יור"ד רפו,כב) הדר בפונדק בארץ ישראל, פטור ממזוזה שלשים יום. ובש"ך (סקכ"ח) כתב הטעם, שאינו נקרא עדיין דירה: דעת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל (מעיין אומר ח"ו ב,כד) בשוהה במלון בארץ ישראל ונמצא שהמזוזות פסולות, פטור כדין פונדק.

קרא עוד

שכר רכב והתקלקל המזגן האם חייב לשלם?

וכן פסק בשו"ע (שי,א) השוכר את הבהמה וחלתה (ועדיין ראוי למלאכה), או נשתטית, וכו' אומר לשוכר: הרי שלך לפניך, ונותן לו שכרו משלם. עכ"ל. וקלקול מזגן ברכב נראה יותר לדמותו "לחולה או נשתטית", שעדיין יכול להשתמש ברכב לצורכו.

קרא עוד

האם מותר לשנות את הגיל בשידוכים

עוד הביא בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל שמותר לשנות רק שינוי קטן של שנה או שתים וכן הביא עדות משני ת"ח שהגר"א קוטלר התיר לבחור שהיה בגיל שלושים לומר שהוא בגיל עשרים ושמונה.

קרא עוד