שכר צימר ולא היה שם מזוזות האם יכול לבטל את השכירות?


שכר צימר ולא היה שם מזוזות


כל הזכויות שמורת לכותב המאמר הרב שלמה בארי שליט"א ראב"ד בית דין צדק שערי הלכה ומשפט ודרכי משפט. חל איסור להעתיק או לשכפל.


שאלה?

מעשה במשפחה ששכרה צימר לשבת, ובהגיעם לצימר, לתדהמתם נוכחו לראות שאין מזוזות בחדרים כי אם בפתח הדלת הראשית. 

ולכן ארזו חפציהם ועזבו את הצימר ושכרו צימר אחר. 

ובמוצש"ק כשדרש בעל הצימר הראשון את כספו, טענו לו, שלא השתמשו בצימר בגלל המזוזות ולכן פטורים. הדין עם מי?


תשובה!

נפסק בשו"ע (יור"ד רפו,טז) שכל חדרי הבית חייבים במזוזה. ולכאורה טענת השוכרים צודקת.

אולם, לענ"ד יש לחייב את השוכרים בתשלום מכמה טעמים:

א) מבואר בגמ' ב"מ קא: ובשו"ע (יור"ד רצא,ב): שעל השוכר לקבוע מזוזה. ואין לומר ששוכר כמה ימים דירה מרוהטת, שיש אומדנא שהתכון לשכור עם מזוזה. שהלא כבר ברמ"א שם כתב: ואפילו שכר הבית בחזקת שיש לה מזוזה, לא הוי מקח טעות (רבינו המנוח). וצ"ע משו"ע (או"ח תלז,ג) וי"ל.

ב) נפסק בשו"ע (יור"ד רפו,כב) הדר בפונדק בארץ ישראל, פטור ממזוזה שלשים יום. ובש"ך (סקכ"ח) כתב הטעם, שאינו נקרא עדיין דירה: דעת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל (מעיין אומר ח"ו ב,כד) בשוהה במלון בארץ ישראל ונמצא שהמזוזות פסולות, פטור כדין פונדק.


ג) חסרון המזוזות בחדרים, הוי מום עובר, שאינו מבטל מקח, כמבואר בשו"ע (חו"מ רלב,ה).

ד) מום שאינו בגוף המקח, אין ביטול מקח כמבואר ברמ"א שם.

סכום התשלום - נראה לשיטת הקצות החושן (שטז, סק"א) שמשלם שכר מלא. ולנתיבות המשפט (סק"ב) כשכר דירה בטלה. לענ"ד דהוא חצי, כדין פועל בטל. (עי' ט"ז סי' של"ג) וע"ע מה שכתבתי בשו"ת משפט החושן (א,לט).


להלכה: השוכר חייב בתשלום ואפשר לפשר בחצי מהסכום.


לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.