האם בשכירות מועיל קניין כסף בלבד?

קנין כסף קונה שכירות בית כמבואר ברמ"א (סי' ק"צ,א) ובשו"ע (סי' קצה,ט) ואין המשכיר יכול לחזור בו.

קרא עוד

מי משלם עבור מעלית שנשברה כתוצאה מחילוץ

חיוב הצלת ילד שננעל ע"י שבירת הדלת - מבואר במס' יומא (פד:) "ראה שננעלה דלת בפני תינוק שוברה ומוציאו והזריז הרי זה משובח". אולם לא כתב שפטור.

קרא עוד

כרטיס הגרלה שהוחזר לאחר זמן

רובי דורש שישלם לו מחיר הכרטיס, אולם שלום טוען שפטור, הואיל ובלא"ה הכרטיס לא זכה. הדין עם מי?

קרא עוד

מעשה בית דין

הצדדים שניהם גרושים, ובמעשה בית הדין נכתב כי אם ירצו להינשא זה לזו הדבר טעון בירור בית הדין.

קרא עוד

מה הם סמכויותיו של טוען רבני

הבאנו לפניכם שלל נידונים בהם יוכל הטוען רבני לתת שירות מקצועי מתוקף תפקידו וסמכויותיו

קרא עוד

חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי"ג - 1953

עניני נישואין וגירושין של יהודים בישראל אזרחי המדינה או תושביה יהיו בשיפוטם היחודי של בתי דין רבניים.

קרא עוד

האם השואל חייב בנזקים?

קי"ל שואל חייב אפילו באונס שו"ע (שמ,א).

קרא עוד

הסכם שלום בית

התשתית ההלכתית להסכם שלום בית הוגן, מעוגנת בעומקה של ההלכה היהודית, ומהווה אבן דרך למהותו וצורתו של ההסכם.

קרא עוד

שלום בית כטיעון הלכתי לפטור את האישה מנזקים שנגרמו בשוגג

בשולחן ערוך סימן פ סעיף יז נפסק להלכה: האשה ששברה כלים בעת שעשתה מלאכותיה בתוך ביתה, פטורה.

קרא עוד

בקשה ליישוב סכסוך בבית הדין הרבני

בקשה ליישוב סכסוך בבית הדין הרבני ובשמה המספרי "טופס אחד" מוגשת בכל תיק כסעד ראשוני

קרא עוד

תשלום על למידה מרחוק

בשאר המקצועות חול, תלוי באופי השיעור וההשקעה והשעות והאחריות והחינוך שהוא קשה מאד לשלוט מרחוק וכל תלמיד עושה מה שחפץ. לכן סוף דבר, שתשלום זה אינו עולה ליותר משליש

קרא עוד

האם מותר למכור דירה בבניין משותף לחנות?

אמנם צ"ע וכמו שכתבנו להביא דברי הטור שהם מקור לכל זה וביאור הפרישה (בעל הסמ"ע) שפי' לשון הטור רק באופן שיש לו קונה או שוכר יותר בזול יכולים לעכב שלא ישכור לאומן אבל באין לו שוכר כלל אלא אומן - שרי

קרא עוד