תביעת מוניטין בבית הדין הרבני

הנדון: חלוקת עסק – נכס או מוניטין; מעמדה של חו"ד מומחה

קרא עוד

הצמדת חוב למדד בבית הדין הרבני

הנדון: הצמדת החוב של תשלום מחצית הדירה למדד מחירי הדירות

קרא עוד

זה נהנה וזה לא חסר

נראה לפטור את בעל השמחה שמשך חוטים, מטעם זה נהנה וזה לא חסר כמבואר בגמ' ב"ק כ. ובשו"ע (שסג,ו)

קרא עוד

שכר דירה עם סוכה ונתברר שהגגון היה סגור

וכן יריעות ניילון או פלסטיק אינם כשרים לסכך מפני שאינם דבר הגדל מן הארץ כנפסק בחזון עובדיה (סוכות עמ' טז) ובספר ילקוט יוסף (סימן תרכט הלכה טז)

קרא עוד

האם דיירי קומת כניסה חייבם בתשלום עבור אחזקת המעלית?

נראה דהדין עם דיירי קומת כניסה והוא מטעם שכל שאין לשותף הנאה מכך אין לחייבו כמבואר הרבה מקומות כדלהלן:

קרא עוד

האם בשכירות מועיל קניין כסף בלבד?

קנין כסף קונה שכירות בית כמבואר ברמ"א (סי' ק"צ,א) ובשו"ע (סי' קצה,ט) ואין המשכיר יכול לחזור בו.

קרא עוד

מי משלם עבור מעלית שנשברה כתוצאה מחילוץ

חיוב הצלת ילד שננעל ע"י שבירת הדלת - מבואר במס' יומא (פד:) "ראה שננעלה דלת בפני תינוק שוברה ומוציאו והזריז הרי זה משובח". אולם לא כתב שפטור.

קרא עוד

כרטיס הגרלה שהוחזר לאחר זמן

רובי דורש שישלם לו מחיר הכרטיס, אולם שלום טוען שפטור, הואיל ובלא"ה הכרטיס לא זכה. הדין עם מי?

קרא עוד

תביעת שלום בית - מתי בית הדין יפסוק שהצדדים צריכים להסתדר?

כלומר אין כאן הקפאה של מצב היחסים ביניהם משום שאין אנו ידועים כיצד לפסוק, אלא יש כאן החלטה להורות שאין להורות, בכדי ששניהם יצטערו עד אשר יחליטו כיצד להמשיך בחייהם מתוך הבנה והסכמה לקרב או לרחק.

קרא עוד

מעשה בית דין

הצדדים שניהם גרושים, ובמעשה בית הדין נכתב כי אם ירצו להינשא זה לזו הדבר טעון בירור בית הדין.

קרא עוד

בקשה למתן צו לתסקיר בבית הדין הרבני

עיין בדברי הרמ"א בעניין אחר (סימן עד סעיף י) שכתב כעין זה וזו לשונו: "ונוהגין להושיב עמהם איש או אשה נאמנים ותדור עמהם עד שיתברר על ידי מי נתגלגל הריב.

קרא עוד

טוען רבני מסכם מה דינו של איש הרועה בשדות זרים

אשה המקיימת יחסים מחוץ לנישואין נאסרת על בעלה [1]. אם האישה רק עוברת על דת יהודית (מנהגי בנות ישראל הכשרות) - בעלה פטור מכתובתה ומחייבים אותה לקבל גט [2]. מה הדין כשהבעל אינו נאמן לאשתו ומקיים קשרים אסורים מחוץ לנישואין [3].

קרא עוד