האם דיירי קומת כניסה חייבם בתשלום עבור אחזקת המעלית?


תשלום אחזקת מעלית לדיירי קומת כניסה


מאת: הרה"ג הרב שלמה בארי שליט"א ראב"ד בית דין צדק שערי הלכה ומשפט ודרכי משפט. כל הזכויות שמורת לכותב המאמר אין להעתיק או לשכפל בשום פנים ואופן.


שאלה?

דיירים הדרים בקומת כניסה בבנין רב קומות עם מעלית ואינם רוצים לשלם על אחזקת המעלית, כגון, תיקונים ביטוח, חשמל וכיוצ"ב, בטענה שאינם נהנים מהמעלית. 

מאידך שאר הדיירים רוצים לכופם לשלם מטעם שהם שותפים בבנין ומשתמשים במעלית. הצדק עם מי?


תשובה!

נראה דהדין עם דיירי קומת כניסה והוא מטעם שכל שאין לשותף הנאה מכך אין לחייבו כמבואר הרבה מקומות כדלהלן:

א. בשו"ע (קסא,ו) וז"ל: חמש חצירות השופכות מים לביב אחד ונתקלקל, כולם צריכים לסייע לתחתונה. נמצאת עליונה מסייעת לכולם ואין שום אחת מסייעת לה והתחתונה אינה מסייעת אלא כנגד חצירה. עכ"ל. ובסמ"ע (סק"ט) ביאר שכל שאין לתחתון הנאה מתיקון העליון, אינו צריך להשתתף עמו בהוצאות, דע"ז ודאי לא שייך לומר שותפים לכל דבר.

ב. בשו"ע (קסג,ד) לענין פטור ת"ח משמירה משום שתורתו משמרתו (ב"ב ח.)


ג. ברמ"א (קסג,ו): יש אומרים שאם הוצרכו להוציא הוצאות שיעזור להם השר עם שטרי חובותיהן, אותם שאינם נושאין ונותנין בשטרות אין חייבין ליתן לזה (הרא"ש). ואין להקשות ממ"ש ברמ"א (קסג,ג) שכל צרכי העיר אע"פ שמקצתן אינן צריכין, כגון בית חתנות ומקוה צריכים לתת חלקן. שכבר בסמ"ע ביאר זה. ומה שטוענים שמשתמשים גם במעלית, אינה טענה, שהלא לא יגרע זכותם מאנשים שאינם מהבנין שמשתמשים.

ד. כן דעת מרן הגר"ע יוסף זיע"א שהורה כן לפטור דיירי קומת כניסה מתשלום על מעלית וכך השיב לי הגר"נ קרליץ זצ"ל. וע"ע בספרי שו"ת משפט החושן (ח"א סי ח') מה שהארכתי בזה. וכך אנו מורים להלכה בבית דיננו בד"ץ "דרכי משפט".

להלכה: 

דיירי קומת כניסה פטורים מתשלום אחזקת המעלית והחשמל.


לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.