האם מותר למכור דירה בבניין משותף לחנות?


מכירת דירה בבנין המשותף לחנות


כל הזכויות שמורת לכותב המאמר הרב שלמה בארי שליט"א ראב"ד בית דין צדק שערי הלכה ומשפט ודרכי משפט. חל איסור להעתיק או לשכפל.


שאלה?

משפחת לוי החליטה לעבור דירה והעמידה את דירתם (בבנין המשותף) למכירה. 

ופנה אליהם עסקן שחפץ לקנות דירתם לצורך פתיחת עסק ואף מוכן לשלם יותר ממה שדרשו. 

מאידך, השכנים ששמעו על כך, התנגדו למכירה שחוששים מנזקי רעש, לכלוך וכיוצ"ב. הדין עם מי?


תשובה!

בטור כתב וז"ל: מעכבין עליו שלא למכור כו' אפי' שאינו מוצא להשכירו בכדי שישכיר אותו זה עכ"ל.

ובביאור דבריו כתב בפרישה שם, פי' שאין אחר שוכר ביוקר כמו זה ומשמע שבאופן שלא מוצא כלל למי שישכיר או למכור, גם לדעת הטור יכול למכור או להשכיר.

ובבית חדש הכריח כן בדברי הטור וכתב שכל האיסור הוא כשיש קונה או שוכר בזול אבל כשאין אלא אומן וכדו' יכול להשכירו או למוכרו. והטעם, דאם לא כן יפסיד זה ביתו לגמרי.

לענין הלכה בזה - בעלי השו"ע לא זכרו מזה כלל. אלא שהסמ"ע (ס"ק ז) כתב להביא סיום לשון הטור הנזכר ותו לא.


אמנם בנה"מ (חידושים ס"ק ה) שהביא דבריו, מבואר שהבין שבכל אופן לא יכול להשכירו ואפי' שלא מוצא אחר כלל.

אמנם צ"ע וכמו שכתבנו להביא דברי הטור שהם מקור לכל זה וביאור הפרישה (בעל הסמ"ע) שפי' לשון הטור רק באופן שיש לו קונה או שוכר יותר בזול יכולים לעכב שלא ישכור לאומן אבל באין לו שוכר כלל אלא אומן - שרי.


הלכה למעשה:

אין למשפ' לוי למכור או להשכיר דירה בבנין המשותף לצורך חנות וכיוצ"ב. אלא רק באופן שאינם מוצאים מי שיקנה דירתם אלא לצורך חנות, רשאים למוכרו.


לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.