מי משלם עבור מעלית שנשברה כתוצאה מחילוץ


תשלום שבירת מעלית לחילוץ ילד


מאת: הרה"ג הרב שלמה בארי שליט"א ראב"ד בית דין צדק שערי הלכה ומשפט ודרכי משפט. כל הזכויות שמורת לכותב המאמר אין להעתיק או לשכפל בשום פנים ואופן.


שאלה?

מעשה בילד קטן ששיחק במעלית ועלה לבדו ונתקע. ואחד הדיירים הוצרך לשבור את דלת המעלית כדי לחלץ את הילד. 

ועתה 'ועד הבית' דורש ממנו לשלם או לחלופין מאב הילד שישא בהוצאות התיקון, שהלא זה נעשה לצורך חילוץ בנו ששיחק במעלית ללא רשות?


תשובה!

חיוב הצלת ילד שננעל ע"י שבירת הדלת - מבואר במס' יומא (פד:) "ראה שננעלה דלת בפני תינוק שוברה ומוציאו והזריז הרי זה משובח". אולם לא כתב שפטור.

כתב בשו"ע (ש"פ, ג): ואחד שרדף אחר הרודף להציל את הנרדף, ושבר כלים בין של רודף בין של כל אדם, פטור, כדי שלא יבואו מלהימנע מלהציל את הנרדף. (ע"פ גמ' סנהדרין עד. וב"ק קיז:) ולכן יש לפטור את שובר המעלית.

ומאידך, גם אי אפשר לחייב את אב הילד משום שקטן שהזיק פטור כנפסק בשו"ע (תכד, ח).


ובאופן שאדם נתקע במעלית ומחלץ עצמו ע"י שבירתה - יש לחייבו כנפסק בשו"ע סי' ש"פ (סעיף ג) ז"ל: ואם היו של אדם אחר, חייב, שהמציל עצמו בממון חבירו, חייב. וכ"כ בשולחן ערוך סימן שנט (סעיף ד) ז"ל: אפילו הוא בסכנת מות וצריך לגזול את חבירו כדי להציל נפשו, צריך שלא יקחנו אלא על דעת לשלם.

אלא שיש לדון אם אב שמחלץ בנו ע"י שבירת המעלית, אם חייב לשלם, הואיל ואפשר שלא שייך את טעם הפטור שלא ימנעו מלהציל כי זה בנו.


להלכה: 

א. מחלץ הילד ואביו פטורים.    ב. מחלץ בנו, חייב.                  ג. חילוץ עצמי, חייב.לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.