האם השואל חייב בנזקים?


שאל פלאפון בסירה ונפל למים


מאת: הרה"ג הרב שלמה בארי שליט"א - כל הזכויות שמורת לכותב המאמר - אין להעתיק או לשכפל בשום פנים ואופן.


רוני והראל שטו בסירה, רוני ביקש מהראל מכשיר "פלאפון" להתקשר וביקש מרוני שימשיך להשיט את הסירה ותוך כדי הפלגתם, נפל הפלאפון מידו ע"י גל של מים חזק ונעלם. האם חייב לשלם?


א) קי"ל שואל חייב אפילו באונס שו"ע (שמ,א).

ב) אלא שהיה מקום לדון לפוטרו, מדין בעליו עמו, הואיל כששאל ממנו את הפלא', ביקש ממנו השואל לעשות עבורו פעולה כנפסק בשו"ע (סי' שמו,א).

ג) אלא שיש להעיר, שמא אינו נחשב לבעליו עמו כל עוד המשאיל השיט את הספינה גם עבור עצמו, ברם, כבר כתבתי בשו"ת משפט החושן (א,מג) להלכה שבכ"ז נחשב לבעליו עמו. ושכן מבואר בשו"ת בית יצחק (שמעלקיש חו"מ כ"ב,ב) והביא לכך ראיה ממה שפסק השו"ע (קעו) גבי שותפים העוסקים ביחד הוי שמירה בבעלים, אף שכל אחד עושה לטובתו.


ד) אולם בספר יבא ידיד (סי' קעו) הסיק שחייב ואפילו שלא פשע, דדמי לגמ' ב"ק (כו:) היתה לו אבן בחיקו ונפלה והזיקה חייב, וה"ה למה שהוזק החפץ, דאדם מועד לעולם.

ה) אלא שראיתי לת"ח אחד שהעיר מהמבואר בראב"ד (ב"ק כט) שדוקא באבן המונחת לו בחיקו חייב לשלם כיון דקרוב לפשיעה, הואיל והיה לו לבדוק בבגדיו אם מונח לו אבן. ומשא"כ בנ"ד. ולכן העלה לפטור השואל. ולענ"ד זה אינו, שגם בנ"ד היה לו לשמור שמירה חזקה יותר כששט ע"ג המים.

להלכה: יש לחייב את רוני לשלם להראל מחיר פלאפון יד שניה.


לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.