מידע רלוונטי ללימודי דיינות - מאמרים וסרטונים להעשרת הידע ההלכתי - לימוד נעים והמשך יום מקסים

הרב שלמה בארי

הרב שלמה בארי הוא ראב"ד ברשת בתי הדין דרכי משפט ושערי הלכה ומשפט, ראש כולל, ר"מ בקו ההלכה הספרדי. הרב מעביר שיעורים אקטואליים בענייני חושן משפט, ועל פי סדר הסימנים בשולחן ערוך אבן העזר וחושן משפט, כהכנה לבחינות שעל ידי הרבנות הראשית לישראל ללימודי דיינות.

קרא עוד

לימודי דיינות והכנה למבחנים שעל ידי הרבנות הראשית לישראל

מסלול ייחודי המתמקד בסימנים הנדרשים למבחנים שעל ידי הרבנות הראשית לישראל, סיכום תמציתי וענייני של הסוגיות, הראשונים, השולחן ערוך והפוסקים

קרא עוד

הרב שלמה שרגא

הרב שלמה שרגא הוא דיין ברשת בתי הדין דרכי משפט ושערי הלכה ומשפט, ראש כולל, ר"מ בקו ההלכה. הרב מעביר שיעורים אקטואליים בענייני חושן משפט, ועל פי סדר הסימנים בשולחן ערוך אבן העזר וחושן משפט.

קרא עוד

תקנות הדיון בבית הדין הרבני

התובע הולך אחר הנתבע, ולכן על התובע להגיש את תביעתו לבית הדין האזורי של מקום הנתבע.

קרא עוד

תקנות הדיינים (עניינים שניתן לדון בהם בדיין אחד), תש"ן-1990

ענין שבעלי הדין הסכימו עליו שידון בדיין אחד ובית הדין אישר שהענין ראוי, לפי דין תורה, להיות נדון בדיין אחד

קרא עוד

שאל חנוכייה יקרה ונגנבה

והיה אפשר לפוטרו מדין שואל לדבר מצוה שפטור מאונסין, הואיל ומצות לאו להנות ניתנו כמבואר בר"ן (תשובה יח).

קרא עוד

השבת אבדה בשבת

פסק בשו"ע הגר"ז (מציאה סעיף מ) שכתב על מצוות השבת אבידה "נדחית היא מצות השבת אבידה וכל כיוצא בה ממצות של הצלת ממון חבירו הן נדחות מפני כבוד המקום וכו'

קרא עוד

ביטול שידוך

להלכה: הזוג פטור מתשלום נוסף אך עכ"פ את המקדמה לא יוכלו לקבל חזרה

קרא עוד

חוק הדיינים התשט"ו סעיף 8

נשיא בית הדין הרבני הגדול רשאי למנות להרכב קבוע של שלושה דיינים בבית דין רבני אזורי ומקרב אותם דיינים, אב בית דין אחד

קרא עוד

הדלקת נרות שבת בבית מלון ללא רשות

כתב ברא"ש בפסקים (סימן יג) וז"ל: "יראה דוקא בשלו נתנו שיעור, אבל בשל חבירו, כיון דלא ברשות הדליק, לא נתנו שיעור".

קרא עוד

האם השוכר רשאי להשכיר ומתי?

זאת ועוד, נראה הדבר כן מסברא, דכל מי ששוכר כסא בים, זה ע"ד שכל רעיו ומכיריו ישתמשו, וא"כ מדוע שלא יוכל להעביר זכותו לאחר.

קרא עוד

מי משלם דמי העברת בעלות רכב

זאת ועוד, שלפי הידוע כך נוהגים ע"פ מה שאומרים בדואר, וממילא בלא"ה מצד מנהג על הלוקח לשלם.

קרא עוד