תקנות הדיינים (עניינים שניתן לדון בהם בדיין אחד), תש"ן-1990

תקנות הדיינים (עניינים שניתן לדון בהם בדיין אחד), תש"ן-1990


בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק הדיינים, התשט"ו-1955, בהסכמת נשיא בית הדין הרבני הגדול ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


ענינים שיידונו בדיין אחד

1. בענינים דלהלן ידון בית דין רבני אזורי בדיין אחד:

(1) ענינים שלא על ריב –

(א) קבלת הצהרת אבהות מפי האיש והאשה; הצדדים יחתמו על הבקשה במעמד הדיין או יאשרו את דבר חתימתם בפניו;

(ב) בקשה משותפת לאישור הסכם ממון לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973;

(ג) בקשה לאישור צוואה מחיים, שניתן לאשרה לפי דין-תורה;

(ד) בקשה לאישור חלוקת עזבון בהסכמה, שניתן לאשרה לפי דין-תורה;

(ה) הזמנת בעלי דין ועדים וכפיית התייצבות לפי חוק בתי דין דתיים (כפיית ציות), התשט"ז-1956;

(ו) הטלת מאסר לפי סעיף 7א לחוק בתי דין דתיים (כפיית ציות), התשט"ז-1956, ולפי סעיף 2 לחוק בתי דין דתיים (מניעת הפרעה), התשכ"ה-1965, בענינים שבית הדין דן בהם בדיין אחד;

(ז) עיכוב ביצוע פסק דין שניתן בדיין אחד;


(2) צווים לעיקול נכסים או לעיכוב יציאה מהארץ –

(א) מקרים בהם הוכח, להנחת דעתו של הדיין, כי קיים צורך דחוף לדון בענין;

(ב) ביטול צו לעיקול נכסים או צו לעיכוב יציאה מהארץ בתנאים שהוסכם עליהם בין הצדדים;

(ג) ביטול צו לעיקול נכסים, שניתן על ידי אותו דיין בשבתו כדיין אחד;


(3) ענין שבעלי הדין הסכימו עליו שיידון בדיין אחד –

(א) ענין שבעלי הדין הסכימו עליו שידון בדיין אחד ובית הדין אישר שהענין ראוי, לפי דין תורה, להיות נדון בדיין אחד.


(4) ענייני סדר ומינהל –

(א) קביעת מועדים לדיון ודחייתם;

(ב) מינוי אפוטרופוס לדין;

(ג) הוראות בדבר  המצאת כתבי בית דין, לרבות תחליף המצאה;

(ד) הוראות בדבר פרסום הודעות והזמנות ופטור מחובת פרסום;

(ה) קביעת סדר הדיון, זימון עדים, סיכומים ומועדים להגשת כתבי בית דין;

(ו) מתן אישורים בקשר לדיון;

(ז) אישור בקשות לעיון בתיק;


(5) עניינים הנדונים במעמד צד אחד –

(א) מתן צווים זמניים בענינים דחופים הנידונים בשלושה, לפני שנקבע להם הרכב, אם הוכח לדיין כי השהיית הדיון עלולה לגרום למבקש הצו נזק שאין לו תקנה או נזק חמור;

(ב) אישור וקיום מסמכים שאינם בבחינת פסק דין.

פסק הדין הובא מאתר נבו