האם השוכר רשאי להשכיר ומתי?


העברת כסא שכור בים לאחר


מאת: הרה"ג הרב שלמה בארי שליט"א -נראב"ד בית דין צדק שערי הלכה ומשפט ודרכי משפט - כל הזכויות שמורת לכותב - אין להעתיק או לשכפל בשום פנים ואופן.


שלום שכר כסא בים תמורת 20 ₪ ובתום השימוש, פגשו חברו שאול וביקש שישאיר לו את הכסא תמורת 10 ש"ח. 

ועתה לאחר מעשה התעורר שלום אם בכלל צריך לשלם את 10 ₪ לבעל הכסא. וכן התעורר שאול אם צריך לשלם לחברת הכיסאות?

קי"ל (גיטין וב"מ כט.) אין השוכר רשאי להשכיר. וכן נפסק בשו"ע (סימן שמב). ולכן פשוט שבנ"ד אסור שלום השוכר להשכירו לאחר. ואם השכירו, יצטרך שלום לשלם הרויח לבעל הכסא. וכעין מה שכתב הרמ"א (סי' שסג סעיף י).

אלא שלענ"ד אפשר להקל בזה, ויכול השוכר להשכירו לאחר, והוא ע"פ דברי הרשב"א (סימן אלף קמ"ה) דלא אמרו במטלטלין אין השואל רשאי להשאיל ואין השוכר רשאי להשכיר דווקא במטלטלין שאינם עומדים להשאלה ולהשכרה, דכה"ג אף שהבעלים הסכימו להשכיר או להשאיל לאחד, אפשר דלאחר אינו מסכים, אבל במטלטלין העשויין להשכיר הרי זה משכיר לאחרים. עכת"ד. 

ובספר מחנה אפרים (שכירות יט) הביאו להלכה ופסק שם לפי"ז במעשה באחד ששכר בהמה בי' זהובים והשכירה לאחר בטו', אם ריוח לשני או לבעלים? והעלה שהריוח לשני.

זאת ועוד, נראה הדבר כן מסברא, דכל מי ששוכר כסא בים, זה ע"ד שכל רעיו ומכיריו ישתמשו, וא"כ מדוע שלא יוכל להעביר זכותו לאחר. ואף אם תאמר והלא משכיר הכסאות מקפיד על כך, וע"ז צ"ל שאפ"ה אינו נחשב לגזלן ואינו אלא כמעביר דעתו על בעל הבית וכדקי"ל כרבנן דלא כרבי מאיר וכמו שפסק ברי"ף.


להלכה: שלום ששכר כסא בים יכול להשכירו לאחר, והרווח שייך לו.לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.