השבת אבדה בשבת


השבת אבדה בשבת


מאת: הרב שלמה בארי שליט"א - ראב"ד בית דין צדק שערי הלכה ומשפט ודרכי משפט - כל הזכויות שמורת לכותב המאמר אין להעתיק ולשכפל


שאלה?

יוסי הלך בשבת לבית הכנסת ולפתע רואה ארנק עם הרבה כסף מוטל על המדרכה. ועתה שואל אם חייב להגביה את הארנק כדי לקיים מצות השבת אבדה שהיא מהתורה?


תשובה!

לכאורה היה נראה שחייב להחזיר, היות ומצות השבת אבדה היא מהתורה וגם אם לא משיב, עובר בלאו של 'לא תוכל להתעלם'. ומאידך, איסור מוקצה הוא מדרבנן. אולם בתשובת הרשב"א (ח"ד, קד) מבואר שאסור להשיב דבר מוקצה.

וכן פסק בשו"ע הגר"ז (מציאה סעיף מ) שכתב על מצוות השבת אבידה "נדחית היא מצות השבת אבידה וכל כיוצא בה ממצות של הצלת ממון חבירו הן נדחות מפני כבוד המקום וכו' ואפילו איסור של דבריהם לא יעשה בשביל ממון חבירו כגון להגביה מעות שמצא בשבת שאין דוחין איסור מפני מצוה שנאמר אני ה' כולכם חייבים בכבודי". ע"כ. 

ועוד י"ל שאין חייב להשיב משום שבהשבת אבידה נאמר שאם הוא עצמו אינו ירים את האבידה במצב כזה, גם אינו מחוייב להשיב לבעליה במצב הזה. ומאחר שנפסק בשו"ע (או"ח רסו, יג) במצא ארנקי (הפקר) בשבת, אסור ליטול. אם כך לכאורה גם אסור ליטול להשיב אבידה. שהרי גם את שלו אינו נוטל במקרה כזה. אולם בביאור הלכה שם (ד"ה אסור) כתב לגבי השבת אבידה, כלומר, במקרה שיש בזה סימן, "יש לעיין" (מחמת איסור מוקצה).השבת גזלת מוקצה בשבת

בשו"ת התעוררות תשובה (ח"א,קנז) נשאל בגנב מעות ורוצה להשיבם בשבת והשיב: ונראה דמטלטל המעות כלאחר יד דהוא שבות דשבות לצורך מצוה ומצינו בשו"ע (או"ח ש"ז,ה) דשבות דשבות במקום מצוה יש להתיר, והגם שמוסכם מכל הפוסקים שדוקא אם המצוה צריכה להעשות היום אז הוא דיש להתיר שבות דשבות, ומצות והשיב את הגזלה אינו צריך לקיים דוקא בשבת ויו"ט, מ"מ יש להתיר דהרי איתא שם בשו"ע דגם שבות דשבות במקום הפסד מותר, דאולי עד למחר יתחרט ולא ישיב הגזלה כיון שחזינן שיצרו תקפו לגזול אולי יתגבר עליו יצרו ולא ישיבנו.


להלכה: 

אסור להשיב מוקצה בשבת. ולהשיב גזלה בשבת, יכול לעשות כך ע"י שינוי שיגרור ברגלו לרשות הבעלים.


לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.