מי משלם דמי העברת בעלות רכב


מי משלם דמי העברת בעלות רכב


מאת: הרב שלמה בארי שליט"א - ראב"ד בית דין צדק שערי הלכה ומשפט ודרכי משפט - כל הזכויות שמורת לכותב המאמר אין להעתיק ולשכפל


על מי מוטל תשלום דמי העברת בעלות רכב כשעושים בדואר על המוכר או על הקונה?

במשנה ב"ב קסח: כותבין שטר למוכר אף על פי שאין לוקח עמו וכו' והלוקח נותן שכר. ודנה הגמרא: פשיטא שהלוקח צריך לשלם את שכר הסופר, שהרי תמיד הקונה שדה הוא הנהנה מהמכירה!? 

ומבארת הגמרא: לא צריכא אלא במוכר שדהו מפני רעתה, שיש בה מום גדול, או מפני שרחוקה ממנו, ומשמיעה המשנה שבכל זאת הקונה נהנה יותר מהמוכר.

וטעם וביאור לכך, משום שהמוכר לעולם מפסיד והלוקח לעולם מרויח, כמו שאמרו בבבא מציעא (נא, א) "זבנת קנית [אם קנית חפץ הרווחת שלא בזבזת את הכסף סתם] זבין, אוביד", אם מכרת חפץ, הפסדת, שהרי הכסף יתבזבז לך. ועוד, שהרי השטר הוא לראיה בידי הלוקח ולפיכך הוא צריך לשלם שכרו - רשב"ם ורימיג"ש.ולכן לאמור נראה לענ"ד שגם לפי דין תורה על הלוקח לשלם דמי העברת בעלות, משום שהוא נהנה מהרכב וגם ברכב שהוא ישן או שיש בו מום וכיוצ"ב, אפ"ה עליו לשלם. 

זאת ועוד, שלטעם רשב"ם ור"ימיגש בלא"ה נראה שאין לחלק כנזכר אלא שחיוב תשלום הקונה על השטר נובע מכך שהוא צריך אותו לראיה אף בנדון דידן הלוקח זקוק לשטר בעלות לראיה שהרכב יעובר על שמו.

זאת ועוד, שלפי הידוע כך נוהגים ע"פ מה שאומרים בדואר, וממילא בלא"ה מצד מנהג על הלוקח לשלם.


להלכה: דמי העברת בעלות מוטל על הקונה.


לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.