מידע רלוונטי ללימודי טוען רבני

הוצאות משפט ושכר טרחת מורשה

פרק יב בתקנות הדיון עוסק בכל הנוגע להוצאות משפט והוצאות עבור שכר טרחתו של המורשה...

קרא עוד

פשרה, החלטה, פסק

פרק יא בתקנות הדיון עוסק בכל הנוגע לסדרי הדין בנושא פשרת בעלי דינים, פסק דין, והחלטת בית הדין...

קרא עוד

בקשה ליישוב סכסוך בבית הדין הרבני

בקשה ליישוב סכסוך בבית הדין הרבני הנקראת טופס אחד מוגשת בכל תיק כסעד ראשוני

קרא עוד

הזמין מוצר אחד וקיבל שניים האם צריך להחזיר מדין השבת אבידה?

וכן אותו קונה אינו חייב להודיע להם משום השבת אבדה, הואיל שדין זה לא נאמר בגוי כנפסק בשו"ע (סי' רס"ו סעי' א).

קרא עוד

חופשה בגן פרטי מחמת מגפה או מלחמה

גם את"ל שנחשב לחופשה, עכ"פ ודאי אין זה נכלל בהסכם, שודאי על מכת מדינה כזו לא סוכם. וכמבואר בגמ' גיטין עג.

קרא עוד

חזקה במצווה - שנים אוחזין ב"מפטיר יונה"

ובספר שער משפט (סי' קמ"ט ס"ק ו) הביא דבריו וכתב: אם כן כל שכן בהחזיק במצוה בחנם, דמי שנותן ממון לצדקה עבור המצווה הוא קודם, ושכך כתב בתשובת מהר"י הלוי (אחיו של הט"ז) סי' כ"א.

קרא עוד

האם מותר למכור עליה לתורה במחיר גבוה ממה שקנה?

עוד כתב בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל שמעיקר הדין אין סיבה שהקונה לא יוכל למכור את העלייה ולהשתכר, כדברי הכנה"ג שמותר להשתכר, אולם יצטרך להפריש חלק מהריווח לבית הכנסת,

קרא עוד

שבר אבטיח ונמצא מקולקל האם צריך לשלם עליו?

כתב הרא"ש (כלל סו סי' ט') באחד שהיה לו פרה לשחוט וירא שמא תטרף, ובא חבירו ואמר שחוט הפרה ואני קונה ממך הבשר מיד, אם יהיה כשירה, בכך וכך. ואם יהיה טריפה, בכך וכך, ונתן לו משכון ושחטה ונמצאת טריפה. ופסק דיכול לחזור בו, דמנה אין כאן, משכון אין כאן (קידושין ח.).

קרא עוד

קנה חמץ בפסח בתנאי שיקבלו לאחר הפסח

הואיל ויכול לבטל העסקה לפי החוק וכדעת הפנים מאירות (מ"ו) שהתיר חמץ שהזמין לפני הפסח מגוי והגיע בפסח, משום שביד ישראל לבטל המקח, לומר שהוא מקח טעות.

קרא עוד

דיני חזקה בטעות

לעניות דעתי יש ללמוד דין זה מברייתא (ב"ב קמב.) בגר שמת והחזיקו אנשים מעלמא בנכסיו, ושמעו שיש לו בן או שהיתה אשתו מעוברת - חייבין להחזיר, החזירו הכל, ואחר כך שמעו שמת בנו או שהפילה אשתו, החזיק בשניה - קנה, ובראשונה - לא קנה.

קרא עוד

חזקת הזק ראיה על ידי חור שנפער מטיל

כמו שכתב מרן השו"ע (קנד,יא) וז"ל: י"א דהא דיש חזקה לחלון, דוקא כשיש לה צורת הפתח או מלבן, דבלאו הכי לא הוי אלא כחור שחררוהו עכברים. וברמ"א הביא בשם וי"א דהכל לפי ענין בני המדינה (רשב"א).

קרא עוד