כינוס נכסים בבית הדין הרבני

כינוס נכסים בבית הדין הרבני


ב"ה

תיק ‏ 1229780/5

בבית הדין הרבני האזורי ירושלים

לפני כבוד הדיינים:

הרב מרדכי רלב"ג – ראב"ד, הרב דוד שניהרב חיים ו' וידאל

התובעת:         פלונית (ע"י ב"כ עו"ד ישראל קדמי)

נגד

הנתבע:           פלוני   (ע"י ב"כ טוען רבני דוד  עשור ועו"ד שי שפירא)

הנדון: מינוי כונס נכסים שאינו עו"ד

החלטה

לפנינו בקשת ב"כ האיש.

לאחר העיון בבקשה מחליט ביה"ד כדלהלן:

האיש רשאי להביא את המתווכת לדיון שנקבע כדי שביה"ד יתרשם מהמאמצים שנעשו לצורך מציאת אותו אדם שמוכן לרכוש את הדירה.

ביה"ד עדיין לא החליט על מכירת הדירה בכינוס נכסים, ולכן ביה"ד לא מינה עדיין אף אחד מב"כ הצדדים לכונס נכסים, וייתכן גם שביה"ד ימנה צד ג' לצורך כינוס הנכסים אם יוחלט על כך.

ביה"ד מבהיר בזאת, כפי שכבר כתב בהחלטה קודמת, שכונס נכסים אינו צריך להיות עו"ד:

בחוק בתי דין דתיים (כפיית ציות ודרכי דיון), התשט"ז-1956, נאמר:

כינוס נכסים (תיקון מס' 3) תשס"א-2001

7ד. (א) בית דין, כשהוא דן בענין שבשיפוטו, רשאי למנות כונס נכסים (בסעיף זה – הכונס) על נכס מסוים של נתבע, אם הוכח להנחת דעתו, כי קיימות ראיות מהימנות לכאורה התומכות בעילת התובענה וכי קיים צורך מיוחד במינוי הכונס לשם ביצוע פסק הדין, ולענין זה יחולו, בכפוף להוראות סעיף זה, הוראות סעיפים 53 עד 57 ו-60 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, וכפי שיתוקן מעת לעת, בשינויים אלה:

(1) בכל מקום בסעיפים האמורים, במקום "ראש ההוצאה לפועל" יבוא "בית הדין";

(2) בסעיף 57, במקום "בית המשפט" יבוא "בית המשפט לעניני משפחה שבתחום שיפוטו נמצא בית הדין".

ובחוק ההוצל"פ הנ"ל נאמר:

מינוי כונס נכסים (תיקון מס' 29) תשס"ט-2008

53. (א) רשם ההוצאה לפועל רשאי, אם ראה צורך או תועלת בדבר לשם ביצוע פסק הדין, למנות כונס נכסים לנכס מסויים של החייב.

(ב) רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות כי כונס הנכסים יתן ערובה, להנחת דעתו, לשם הבטחת אחריותו למילוי תפקידו.

(תיקון מס' 58) תשע"ח-2018

(ג) (בוטל).

סמכויותיו וחובותיו של כונס נכסים (תיקון מס' 29) תשס"ט-2008

54. (א) כונס הנכסים יקח לרשותו את הנכס שנתמנה לו, ינהלו, ימכרנו, יממשו ויעשה בו כפי שיורה רשם ההוצאה לפועל; וידו של כונס הנכסים בכל אלה כיד החייב.

(ב) רשם ההוצאה לפועל רשאי לתת הוראות לפי סעיף זה אם מיזמתו ואם לפי בקשת הזוכה או החייב, או לפי בקשת כונס הנכסים.

(ג) כונס הנכסים ינהל פנקסים וימסור דינים וחשבונות לרשם ההוצאה לפועל או למי שיורה עליו רשם ההוצאה לפועל.

(ד) כונס הנכסים ימסור למנהל לשכת ההוצאה לפועל כל הכנסה שהגיעה לידו מניהול הנכס, ממכירתו או ממימושו, במועד ובצורה שנדרש למסרה בכתב המינוי או בהוראה מיוחדת.

שמירת הוראות

55. אין במינוי של כונס נכסים כדי לפגוע בזכויות החייב לפי סעיפים 22, 38, 39 ו-50 או לפי כל דין אחר.

אחריותו של החייב כלפי כונס הנכסים

56. (א) החייב לא יעשה דבר שיש בו להפריע לכונס הנכסים במילוי תפקידיו, ימלא אחרי הוראותיו של כונס הנכסים בכל הנוגע לנכס שכונס הנכסים נתמנה לו, ויעשה למטרות המנויות בסעיף 54 כל דבר שלדעת כונס הנכסים מן הצורך הוא או מן התועלת שייעשה בידי החייב עצמו.

(ב) החייב ימסור לכונס הנכסים לפי דרישתו כל מסמך וידיעה שיש להם קשר לנכס האמור.

זכויות צד שלישי (תיקון מס' 29) תשס"ט-2008

57. טען צד שלישי שיש לו זכות בעלות או זכות אחרת בנכס שנתמנה לו כונס נכסים, רשאי רשם ההוצאה לפועל להורות לכונס הנכסים בדבר מילוי תפקידו לגבי אותו נכס בשים לב לאותה זכות, ורשאי הוא להשהות פעולות בנכס כדי לאפשר לצד השלישי לפנות לבית המשפט לענין זכותו; רשם ההוצאה לפועל רשאי להתנות את ההשהיה במתן ערובה להנחת דעתו.

בכל זה לא נאמר כלל שיש צורך שכונס הנכסים, שהוא ידו וזרועו של ביה"ד, יהיה עו"ד. לפיכך אין מניעה שביה"ד ימנה לכונס הנכסים מי שאינו עו"ד, ובלבד שיעשה את מלאכתו נאמנה ובמקצועיות.

יצוין שדברים אלו עולים בקנה אחד עם חוו"ד של הייעוץ המשפטי לשיפוט הרבני מיום י"ח באדר תשע"ז (16/3/2017).

אפשר לפרסם החלטה זו לאחר השמטת פרטים מזהים של בעלי הדין.

ניתן ביום ז' באב התש"פ (28/07/2020).

הרב מרדכי רלב"ג – ראב"ד              הרב דוד שני                        הרב חיים ו' וידאל

מסמך זה עלול להכיל שינויי עריכה והגהה

לפסק הדין המלא לחצו כאן