האם חייב להתחתן ומדוע?


האם חייב אדם להתחתן ומדוע, ומה נאמר על מי שלא נושא אישה?

(שולחן ערוך אבן העזר סימן א סעיף א)

מאת הרב שלמה לוי טוען רבני ומגשר


הקדמה: ארבעה מצוות בדיני פריה ורביה:

1. מצוות פריה ורביה, המצווה העיקרית מדאורייתא, שרק גברים חייבים בו.


2. מצוות בערב על תנח ידך, מצווה מדרבנן, להוליד גם לאחר שקיים מצות פרו ורבו.


3. מצות "לא תהו בראה לשבת יצרה", שיש הסוברים שחל על האשה מדרבנן.


4. "לא טוב היות האדם לבדו", שאסור לאדם לעמוד בלא אשה. יש הסוברים, שהפסוק הוא רק אסמכתא.האם חייב אדם לישא אישה ומדוע, ומה נאמר על מי שלא נושא אישה?

כתב בשולחן ערוך חייב אדם לישא אשה, כדי לפרות ולרבות ומי שאינו עוסק בפריה ורביה כאילו שופך דמים. וכתב הרמ"א עוד ששרוי בלא ברכה, בלא תורה, בלא טובה, בלא שמחה, בלא דירה, בלא חומה, בלא שלום ואם נשא אשה עוונותיו מפקפקין (נסתמים). הוסיף השולחן ערוך וממעט את הדמות וגורם לשכינה שתסתלק מישראל. ומסיים הרמ"א ואינו נקרא אדם.בכל כמה זמן מחויב אדם לקיים מצוות עונה כשטרם קיים מצוות פרו ורבו? [טרם נולדו לו בן ובת]

כשלא קיים עדיין מצות פרו ורבו, גם אם אשתו מוחלת, חייב מדאורייתא בכל עונה (בית שמואל אות א).

 


האם מועילה מחילת האישה על מצוות עונה לאחר שקיים האיש מצוות פרו ורבו? [נולדו לו בן ובת]

כשקיים מצות פרייה ורבייה, ואשתו מוחלת על מצוות עונה, ישנה מחלוקת:

דעה א: המחילה אינה מועילה, שהרי חייב מדין, במצוות לערב אל תנח ידך, ואף על פי שאינו אלא מדרבנן, מנין ליה לרמב"ם דמהני מחילה שלה (בית שמואל אות א).

דעה ב: כתב הרמב"ם והביאו הבית שמואל שחייב רק לעיתים רחוקות מדרבנן, מדין "בערב אל תנח ידך". הברכי יוסף ביאר דברי הרמב"ם, שהחיוב של לערב אל תנח ידך, הוא שלא יניח לגמרי, ומספיק אפילו בעילה אחת לעיתים רחוקות (פתחי תשובה אות א). אולם, אם אשתו אינה מוחלת, חייב מדאורייתא לבוא עליה כל עונה (פתחי תשובה אות א).