הקדשות


תקנות הדיון - פרק כב - הקדשות


קפז. בקשה לכינון הקדש

אדם שמגיש בקשה להקדשת נכס לתורה למצווה או לצדקה מה עליו לפרט בבקשתו, ולאן ישלח העתק מהבקשה? בבקשה לכינון הקדש לתורה, למצווה או לצדקה, על המבקש לציין את פרטי הנכס המוקדש, מטרת ההקדש ודרכי הנהלתו. העתק מהבקשה יישלח למפקח על ההקדשות, שמונה על ידי נשיא בית הדין הרבני הגדול.

 

קפח. החלטה על הכינון ושטר ההקדש

מי יחליט על כינון הקדש, ואיזה טופס יוציא? בית הדין יחליט על כינון ההקדש ויוציא שטר הקדש בהתאם לכך.

 

קפט. שיפוט ופיקוח של בית הדין

מי אחרי על שיפוט ועל פיקוח בענייני ההקדש, ומי אחרי לעניין הקדש שלא כונן לפני בית הדין? השיפוט והפיקוח בענייני ההקדש והנהלתו הם בידי בית הדין שבפניו כונן ההקדש. השיפוט והפיקוח בענייני ההקדש והנהלתו שלא כונן לפני בית דין רבני והוא נתון לשיפוטו של בית הדין הרבני יהא בידי בית הדין שבשטח שיפוטו כונן ההקדש.קצ. מפקח על ההקדשות

מי ימנה מפקח על ההקדשות, ומה יעשה המפקח בתוקף תפקידו? נשיא בית הדין הרבני הגדול ימנה מפקח על ההקדשות. המפקח יבדוק את ניהול ההקדשות על ידי האפוטרופוסים, ויפנה לבית הדין כתובע בעניינים אלה בכל מקרה שיראה צורך בכך, ההוראה שבסעיף זה אינה באה לגרוע מכוחו של כל אדם בענייני הקדשות, שיש לו מעמד לפי הדין.

 

קצא. שכר המפקח

מי ישלם את שכר המפקח, וכיצד? בית הדין רשאי לפסוק למפקח שכר טרחה מנכסי ההקדש בהתאם לשיקול דעתו.