אישור גירושין ונישואין


תקנות הדיון - פרק יז - אישור נישואין וגירושין


קסו. בקשה לאישור נישואין

אדם שמגיש לבית הדין בקשה לאישור נישואין, ואין בידו את אותם התעודות מרב המורשה לרישום נישואין, או בקשה לאישור נישואין שנעשו בחו"ל, מה על המבקש לציין בבקשתו? בבקשה לאישור נישואין שאין בידי המבקש אותם תעודות נישואין מרב מורשה לרישום נישואין או בבקשה לאישור נישואין שנערכו בחוץ לארץ, יפרט המבקש את שם הרב מסדר החופה והקידושין, שמות העדים, שמות בני הזוג ומקום מגוריהם, שמות הוריהם, מקום הנישואין ותאריכם, שמות הילדים שנולדו מנישואין אלו וגילם, ושמות בני הזוג הקודמים. על המבקש לצרף את כל המסמכים שברשותו הנוגעים לבקשה.

 

קסז. בקשה לאישור גירושין

אדם שמגיש לבית הדין בקשה לאישור גירושין, שנערכו שלא במסגרת בתי הדין הרבניים בישראל, או בקשה לאישור גירושין שנעשו בחו"ל, מה על המבקש לציין בבקשתו, ולאן תועבר הבקשה? בבקשה לאישור גירושין שנערכו שלא במסגרת בתי הדין הרבניים בישראל, או בבקשה לאישור גירושין שנערכו בחוץ לארץ, יפרט המבקש את שמות הרב או הרבנים מסדרי הגט, שמו, שם הוריו, שם הוריו של בן הזוג לשעבר, מקום המגורים המשותף האחרון, מקום הנישואין והגירושין ותאריכיהם ושמות בני זוג קודמים. על המבקש לצרף את כל המסמכים שברשותו הנוגעים לבקשה. הבקשה תועבר לדיון בבית הדין הרבני הגדול. נשיא בית הדין הרבני הגדול רשאי להעביר את הדיון בבקשה לבית דין רבני אזורי.

 

קסח. הדיון באישורים

כיצד יתנהל דיון באישור לגירושין, או אישור לנישואין? לדיון בבקשה לפי פרק זה יוזמן הצד השני, והבקשה תפורסם בעיתון יומי לפחות שבועיים לפני הדיון. בית הדין רשאי לדון בעניין גם מבלי שיוזמן הצד השני וכן לפטור את המבקש מחובת הפרסום אם הנסיבות מצדיקות זאת.