עם כמה נשים אפשר להתחתן מן הדין ומה להלכה?עם כמה נשים אפשר להתחתן מעיקר הדין ומה נפסק להלכה?

(שולחן ערוך אבן העזר סימן א סעיף ט)

מאת הרב שלמה לוי טוען רבני ומגשרעם כמה נשים יכול להתחתן מעיקר הדין ובאיזה תנאי, ומהי עצת חכמים ומדוע?

כתב השולחן ערוך נושא אדם כמה נשים, והוא שיכול לספק את צרכיהן, ומכל מקום נתנו חכמים עצה טובה שלא יישא אדם יותר מארבע נשים, כדי שיגיע לכל אחת עונה בחודש. והסביר החלקת מחוקק באות יד שהטעם לכך הוא, שעונת תלמיד חכם משבת לשבת. והוסיף הבית שמואל באות יט לבאר, שאינו חייב בעונה יותר מאשר אם היה לו רק אשה אחת.כשאין בידי האיש לספק את צורכי האישה, האם יכולה למחול כדי להינשא לו, ומה הדין ביבמה? 

כתב הבית שמואל באות יח, שאם האישה מוחלת ומתרצה לחיות חיי דוחק מותר. אבל ביבמה אם בית הדין רואים שאין לו כדי לפרנס, הם מחויבים לייעץ לה לא להינשא לו.


ובמקום שנהגו שלא לישא אלא אישה אחת, האם ראשי לשאת אישה נוספת על אשתו, ומדוע?

כתב השולחן ערוך שבמקום שנהגו שלא לישא אלא אשה אחת, אינו רשאי לישא אשה אחרת על אשתו (ריטב"א). וכתב הבית שמואל אות כ, שזה דין ללא קשר לחרם רבינו גרשום, שכיוון שנהגו הווי כאילו היתנה כן, אלא כיוון שמדובר רק במנהג, היא יכולה למחול ומהני ריצוי שלה, כפי שיכולה לומר אי אפשי בתקנת חכמים, על תקנה שנועדה להטיב עמה, כל-שכן במנהג. אבל בחרם רבינו גרשום אינה יכולה למחול.


אסור לשאת שני נשים בשני מקומות שונים (רמ"א).


להשלמת ההלכה יש לעיין עוד בשני הסעיפים הבאים:

סעיף י - מהו חרם רבינו גרשום ועד מתי הוא חל?

סעיף יא - שבועה חמורה בתקיעת כף מהו מקור המנהג?