ערעור לבית הדין הרבני הגדול על המצלה לגירושין


האם ניתן לערער לבית הדין הרבני הגדול על המלצה לגירושין?


ב"ה

תיק 1014357/4 בבית הדין הרבני הגדול ירושלים

לפני כבוד הדיינים: הרב יעקב זמיר

המערערת:      פלונית (ע"י ב"כ עו"ד אורלי לוי ברון)

המשיב:           פלוני   (ע"י ב"כ עו"ד יהודית מייזלס)


הנדון: דחייה על הסף של ערעור על 'המלצה לגירושין' בהיותה 'המלצה' כמשמעה הנעדרת הוראה מעשית


החלטה


לפנינו ערעורה של האישה על פסק הדין לגירושין שנתן בית הדין הרבני האזורי תל אביב בעניינם של הצדדים ובצידו גם תשובתו של האיש.

מעיון בתיק עולה כי בית הדין פירש וקבע למעשה 'המלצה' לגירושין בלבד וכי ההוראה האופרטיבית בדבר קביעת מועד לסידור גט מומשה כבר – נקבע מועד אף הגיע ובא – אך גט לא סודר בשל התנגדות המערערת.

מן העיון עולה כי לעת עתה אף לא נקבע מועד נוסף לסידור הגט.

להמלצה לגירושין יש שאפשר אף ליצוק תוכן אכיפתי באמצעות צווי הגבלה, כך על פי הוראות חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ"ה – 1995, אלא שלעת הזאת לא קבע בית הדין קמא כן בעניינם של הצדדים לא כקביעה אופרטיבית ואף לא כקביעה עקרונית בדבר האפשרות לאכוף את הגירושין על פי ההלכה בנסיבות המקרה דנן, ולכאורה אף לא התבקש לקבוע כן.


מן האמור עולה כי פסקו של בית דין קמא חסר כעת הוראה אופרטיבית כלשהי, לא כל שכן כזו שהיא בגדר הטלת חובה כלשהי על מאן דהוא וודאי שלא חובה ברת־אכיפה. ככזה נראה שאין הוא מקים עילת ערעור בזכות, וספק גדול אף אם יש לגביו מקום לרשות ערעור, ספק המתעצם גם נוכח סיכוייו הקלושים של ערעור על קביעה עקרונית הצהרתית גרידא בדבר 'המלצה' כאמור, שכן בנסיבות העניין שדומה שאין חלוק עליהן – פירוד ממושך והסכמה עקרונית לגירושין תוך התנגדות רק לסידורם קודם למיצוי הליכים שבעניינים אחרים, ועל אחת כמה וכמה משהוצעו לצדדים גם הצעות פשרה אף בנוגע לכך כפי שמלמד תיק בית הדין האזורי – קשה להניח שיימצאו רבים שלא ימליצו לצדדים להתגרש, אף אם תיתכן מחלוקת על האפשרות לאכוף קבלת המלצה כזו.

סוף דבר, ענפי ההליך שבבית דין קמא אולי חנטו פרי, אך זה טרם הבשיל לכדי ערעור עליו.נוכח האמור אני דוחה את הערעור על הסף ומורה על סגירת תיק זה. בד בבד אני ממליץ לצדדים לשקול בחיוב את המלצת בית דין קמא, המלצה כפשוטה, לתועלת ולטובת שניהם להסכמות מהירות – ולו גם חלקיות – שיאפשרו גירושין בהסכמה ובדרך כבוד.

אם לא יעשו כאמור – והאמור כאן ודאי אינו בגדר פסק דין לגירושין שנוסח בלשון 'המלצה' כלשון החוק האמור, אלא המלצה כהוראתה המילולית הפשוטה – ימשיך בית דין קמא לדון בעניינם ככל שיתבקש. אם בסופו של הליך יכריע הכרעה שתקים למי מהצדדים זכות ערעור – תיק זה אומנם נסגר אבל דלתות בית דיננו פתוחות הן. 

החלטה זו מותרת בפרסום בכפוף להשמטת פרטיהם המזהים של הצדדים.

ניתן ביום כ"ב בתמוז התש"ף (14.7.2020)

הרב יעקב זמיר