מי שלעס בשר האם צריך להמתין 6 שעות?


הלועס בשר האם צריך להמתין 6 שעות?


בילקוט יוסף סימן פט סעיף ד הסיק להלכה: שהלועס בשר [כגון לתינוק כדי שיהיה נוח לו לאכול את חתיכת הבשר], אף על פי שלא בלע ממנו צריך להמתין שש שעות כדי לאכול מאכלי חלב. [איסור והיתר כרך ג' עמוד שסט]


מקור הדברים בשולחן ערוך סימן פט סעיף ג שהחמיר להלכה בעקבות דברי הטור וכשיטת הרמב"ם שהבשר שבין השיניים אינו סר, ואף שניקר את הבשר מבין השיניים ומטעם לא פלוג.הלועס שומן של בשר האם צריך להמתין 6 שעות?

בילקוט יוסף סימן פט סעיף ה הסיק להלכה: אם לעס שומן לתינוק, ולא בלע, אין צריך להמתין, שהרי אין טעם הבשר נמשך, וגם ליכא בשר בין השיניים. אלא שישראל קדושים וראוי להם להחמיר להמתין שש שעות גם אם לעס תבשיל שיש בו שומן, דלא פלוג רבנן, ואין לפרוץ גדר. [איסור והיתר כרך ג' עמוד שע]