האם מותר להטביל כלים בחול המועד?


האם מותר להטביל כלים בחול המועד? 

 

שולחן ערוך סימן תקל - חול המועד אסור בקצת מלאכות. ובו סעיף אחד.


סעיף א - חֹל הַמּוֹעֵד אָסוּר בִּקְצָת מְלָאכוֹת, וּמֻתָּר בְּמִקְצָתָן. הגה: לְפִי צֹרֶךְ הָעִנְיָן שֶׁהָיָה נִרְאֶה לַחֲכָמִים לְהַתִּיר.


מלאכות המותרות בחול המועד הם חמישה: 

1. דבר האבד אם לא יעשנו עתה.

2. וצרכי המועד [היינו לצורך אוכל נפש דמותר אפילו מעשה אומן כמו שכתוב בריש סימן תקל"ג אבל שאר צורכי מועד דוקא מעשה הדיוט כמו שכתוב בסימן תק"מ ותקמ"א].

3. ובשביל פועל שאין לו מה יאכל.

4. וצרכי רבים.

5. ומעשה הדיוט אפילו ליחיד ויתבאר כ"א במקומו. [משנה ברורה סעיף א]


לכאורה הדבר פשוט שטבילת כלים לצורך המועד מתייחסת לקטגוריה השנייה של צורכי המועד והדבר מותר ובפרט שאין זה מעשה אומן. וכן כתב בפסקי תשובות אורח חיים סימן תקל אות ב וזו לשונו: "והדבר מוכח בעליל לענין מלאכות האסורות בשבת ויום טוב מדרבנן, שיש מהם שהותרו במועד, כגון מוקצה טבילת כלים וכו' שלא אסרו במועד. [שש"כ פס"ח סעי' כ"ו בשם הגרש"ז אויערבך זצ"ל, שו"ת דברי יהושע יו"ד ח"ג סי' ע"ד.]


לעניין להטביל כלים בשבת

ועיין עוד בשולחן ערוך בהלכות שבת סימן שכג סעיף ז שיש דעות בהלכה שאפילו בשבת מותר להטביל כלי, וזו לשונו: מֻתָּר לְהַטְבִּיל כְּלִי חָדָשׁ הַטָּעוּן טְבִילָה, וְיֵשׁ אוֹסְרִים. וִירֵא שָׁמַיִם יֵצֵא אֶת כֻּלָּם, וְיִתֵּן הַכְּלִי לְעַכּוּ''ם בְּמַתָּנָה וְיַחֲזֹר וְיִשְׁאֲלֶנּוּ מִמֶּנּוּ, וְאֵינוֹ צָרִיךְ טְבִילָה. הגה: וְאִם הוּא כְּלִי שֶׁרָאוּי לְמַלְּאוֹת בּוֹ מַיִם, יְמַלְּאֶנּוּ מַיִם מִן הַמִּקְוֶה וְעָלְתָה לוֹ טְבִילָה (הַמַּגִּיד פֶּרֶק ד' מֵהִלְכוֹת יוֹם טוֹב וְהַגָּהוֹת מַיְמוֹנִי פֶּרֶק כ''ג מֵהִלְכוֹת שַׁבָּת).

כל החשש של דעת האוסרים הוא משום שנראה כמתקן כלי או משום שמא יוליכנו ארבע אמות ברשות הרבים משום איסור תחומין כמבואר בפוסקים, ועניינים אלו לא שייכים בחול המועד שהותרה בו מלאכה גמורה אפילו על ידי אומן לצורך אוכל נפש, ואין בו איסור תחומין.


לסיכום:

מותר להטביל כלים בחול המועד