האם הספרים צריכים בדיקה מחמץ?


שאלה:


האם ספרים צריכים בדיקה מחמץ?

 

תשובה:


בגמרא בפסחים (ו:) מבואר, דפירורים לא חשיבי, דאפקורי מפקרי להו, ולא הצריכו אלא שמא ימצא גלוסקא, ודעתו תהיה עליה. ונראה לפי זה שאין לחוש לפירורים שמא ימצא בספרים.


אמנם בחזון עובדיה פסח עמוד לה הביא את דברי החזון איש (הלכות פסח סימן קט"ז אות יח) שכתב לחדש שאף חשש חמץ בפחות מכזית חייב לבדוק ולבער, מאחר ואין חילוק בין גולסקא יפה לבין פירורים לעניין מחיצה, וכשם שצריך לעשות מחיצה בפני גלוסקא כך צריך אף לעשות בפני פירורים. 

 

אולם מר"ן בספר חזון עובדיה פסח עמוד לה בהערה ה כתב לא חזינן לרבנן קשישאי המתחסדים עם קונם שיחושו לזה כלל וכלל. וכן הביא ראיה מהמאירי פסחים מה שדווקא בבצק שעשוי להידבק יש לחוש לשני חצאי זיתים, מה שאין כן בפירורים שאינם עשויים להידבק.  


עוד ניתן עיין לגאון רבי בן ציון אבא שאול זכר צדיק לברכה מה שכתב בשו"ת אור לציון (חלק א סי' ל"ב) לדחות ראיית החזון איש והעלה שאין לחוש לכך ואינו חייב לבדוק ספרים מחשש שמא ימצא בהם פרורים, מכמה טעמים.


א. שאין חשש של כזית חמץ בספרים.


ב. חשש פרורין לא חיישינן וכמו שמבואר בגמרא פסחים דף ו עמוד ב.


ג. או מטעם שכיון שמהתורה אם יאכלנו אין בו כרת לא חייב לבדוק. עיין שם. 


אולם כתב בספר מעשה רב (קעד) שצריך לבדוק את הספרים, והוא דשמא ימצא גלוסקא. וצריך עיון. ועיין עוד בשו"ת יביע אומר חלק ז (חלק אורח חיים סימן מג). ובספר מאור ישראל (פסחים מה). שהסיק לדינא שספרים אינם טעונים בדיקה. 


וכן פסק בילקוט יוסף סימן תלג סעיף ח שכתב: "אין צריך לבדוק את החמץ בספרים, ומותר ללמוד בהם מבלי לבדוק אם נפלו בהם פירורי חמץ בעת הלימוד. ומה שהחמיר בזה הגאון החזון איש היא חומרא יתירה מאד, ואין לזה יסוד בהלכה[שו"ת יביע אומר חלק ז' חלק אורח חיים סימן מג]."


להלכה:


ספרים אינם צריכים בדיקה.