ממזר או ממזרת שנשאו לישראל מה דינו של הוולד?


ממזר או ממזרת שהתחתנו עם ישראל מה דינו של הוולד?

(שולחן ערוך אבן העזר סימן ד סעיפים יח ו - יט)

מאת הרב שלמה לוי טוען רבני ומגשר כל הזכויות שמורות ©

בעריכה מחודשת מאת דוד עשור טוען רבני ומגשר משפטי.ממזר או ממזרת שנשאו לישראל מה דינו של הוולד?

פוסק השולחן ערוך בסעיף יח, ממזר או ממזרת שנשאו לישראל, הולכים אחר הפגום, והולדות ממזרים. והטעם לזה הוא שכל מקום שיש קידושין ויש עבירה, הולד הולך אחר הפגום (קידושין דף סו, עמוד ב).גוי ועבד שבאו על ממזרת מה דינו של הוולד?

פוסק השולחן ערוך בסעיף יט, שגוי ועבד שבאו על ממזרת הוולד ממזר. ומבאר הבית שמואל באות ל שקידושין אינן תופסין בהם, שנאמר "כי תהיינה... וילדו לו. יש קידושין, יש "וילדו לו". אין קידושין, אין "וילדו לו". והולד מתייחס אחר האם המולידה.

 

גוי ועבד שבאו בת ישראל מה דינו של הוולד?

פוסק השולחן ערוף בסעיף יט, גוי ועבד שבאו בת ישראל בין פנויה בין אשת איש הוולד כשר לקהל, ופגום לכהונה.