מידע רלוונטי ללימודי טוען רבני

ממזר או ממזרת שנשאו לישראל מה דינו של הוולד?

פוסק השולחן ערוך בסעיף יח, ממזר או ממזרת שנשאו לישראל, הולכים אחר הפגום, והולדות ממזרים. והטעם לזה הוא שכל מקום שיש קידושין ויש עבירה, הולד הולך אחר הפגום (קידושין דף סו, עמוד ב).

קרא עוד