מי נחשב לממזר, ומה דינו של בן הנידה?מי נחשב לממזר, ומה דינו של בן הנידה?

(אבן העזר סימן ד סעיף יג)

מאת הרב שלמה לוי טוען רבני ומגשר כל הזכויות שמורות ©

בעריכה מחודשת מאת דוד עשור טוען רבני ומגשר משפטי.מיהו ממזר, ומה נאמר על בן הנידה?

כתב השולחן ערוך מי שנולד מביאה עם אחת העריות, בין מחייבי מיתות בית דין ובין מחייבי כריתות. חוץ מהבא על הנידה שאף על פי שהוא פגום, אינו ממזר אפילו מדרבנן. 

וכתב הבית שמואל באות יד שהפירוש למילה פגום שנאמר בבן הנידה, היינו מקולקל ואינו מיוחס וראוי להרחיק מהם, אך אינו פגום מכח איסור, ואם נולדה בת כשרה אפילו לכהונה.