מה דינו של גר שהתגייר משאר כל האומות?מה הדין בזמנינו לגבי הפסולים לבוא בקהל מכל האומות?

(אבן העזר סימן ד סעיף י)

מאת הרב שלמה לוי טוען רבני ומגשר כל הזכויות שמורות ©

בעריכה מחודשת מאת דוד עשור טוען רבני ומגשר משפטי.מה הדין בזמנינו לגבי הפסולים לבוא בקהל מכל האומות, ומה הטעם לזה?

פוסק השולחן ערוך שבזמנינו נתבלבלו כל האומות. לפיכך, עמוני ומואבי ואדומי שהתגיירו, מותרים לבא בקהל מיד, דכל דפריש מרובה פריש ואנו תולים שהוא מרוב אומות שהם מותרים מיד.  עמוני שהתגייר האם מותר ליהודייה להתחתן עמו ומדוע?

כתב בערוך השולחן גם אם האשה הולכת לביתו של העמוני, שהכלל הוא "כל הקבוע כמחצה על מחצה", מותר להינשא לו. כי האיסור בתורה מתייחס רק לעמוני ומואבי וודאי ולא לעמוני ספק, לכן האיסור הוא רק מדרבנן ולא חוששין. והפתחי תשובה אות ז הביא את דברי שער המלך שתירץ שמדאורייתא דין קבוע חל רק כשהאיסור ידוע במקומו, לפי זה, כלל אין מקום לקושיא, כי בשום מקום לא ידוע שיש שם עמונים או מואבים.

 


האם גם מצרים שהתגיירו מותר להינשא להם? 

בדין מצרים ישנה מחלוקת שהובאה בשולחן ערוך: 

דעה א: לדעת הרמב"ם פסק שדינו של מצרי הוא כמו שאר האומות. והטעם כי גם המצרים התבלבלו, הובא בשם התוספתא בקידושין.

דעה ב: לדעת הרא"ש מצרי באיסורו עומד. המצרים שבו למקומם ואינם מבולבלים, שהרי ניתנה קיצבה מתי יחזרו, כפי שניבא יחזקאל הנביא בפרק כט, פסוק יג: "מקץ ארבעים שנה אקבץ את מצרים", ורבן גמליאל סבר שלא שבו, אך השיבו לו ששבו בשם התוספתא ידים. רמב"ן. והרא"ש.