מה דין האסורים לבוא בקהל ישראל שהתגיירו?מה דין האסורים לבוא בקהל ישראל שהתגיירו?

(אבן העזר סימן ד סעיפים ו' ו-ט')

מאת הרב שלמה לוי טוען רבני ומגשר כל הזכויות שמורות ©

בעריכה מחודשת מאת דוד עשור טוען רבני ומגשר משפטי.האסורים לבוא בקהל ישראל שהתגיירו ונישאו לישראל אחרי מי הוולד מתייחס?

פוסק השולחן ערוך שנישואין בין אסורים לבוא בקהל שהתגיירו, לבין ישראל, ובינם לבין עצמם: הולד הולך אחר הפסול. לפיכך, גר עמוני או מצרי שני שנשא בת ישראל, הבת כשרה, אפילו לכהונה, שאחר איזה מהם שנלך היא כשרה. מצד אחד היא מצרית שלישית, ומצד שני היא עמונית, לכן משני הצדדים היא מותרת לכהן.כששניהם התגיירו ומגיעים מאותה אומה, אחר מי הוולד מתייחס?

דעה א: הולכים אחר האם שהיא היולדת. כי כתוב "בנים אשר יולדו להם דור שלישי יבא להם בקהל ה'", תלאן הכתוב בלידה, והאשה היא המולידה (רא"ש).

דעה ב: הולכים אחר הפגום שביניהם, כי קובעים על פי האם והאב יחד, כי אי אפשר ללידה בלא אב ואם (רמב"ם, וכן פסק השולחן ערוך).

 


מצרי ראשון שנשא מצרית שניה, אחרי מי הוולד מתייחס?

דעה א: הולד שלישי, כי הולכים לפי האם (רא"ש).

דעה ב: הולד שני. רק כששניהם שני ונישאו ביניהם, הולד מותר לבוא בקהל (רמב"ם).גר מצרי שנשא גיורת עמונית, אחרי מי הוולד מתייחס?

פסק השולחן ערוך שהוולד מצרי ואסור עד דור שלישי. והטעם לזה כי הולכים אחר הפגום וכל צאצאיה של העמונית מותרים והמצרי אסור עד דור שלישי.שאר כל האומות שהתגיירו אחרי מי מתייחסים?

פוסק השולחן ערוך בסעיף ט, שאר כל האומות לאחר שהתגיירו הרי אלו כישראל מייד.


בסעיף הבא יתבאר שבזמנינו כל האומות התבלבלו ולכן דין זה שייך לכל האומות, מלבד מצרי שיש בו מחלוקת.