כאשר נאמר שהאישה חייבת לצאת האם יוצאת ללא כתובה?


כאשר נאמר שהאישה חייבת לצאת האם יוצאת ללא כתובה?

(שולחן ערוך אבן העזר סימן יא סעיף ג)

מאת הרב שלמה לוי טוען רבני ומגשר כל הזכויות שמורות ©

בעריכה מחודשת מאת דוד עשור טוען רבני ומגשר משפטי.


פוסק השולחן ערוך להלכה על פי הירושלמי והרמב"ם שכל מקום שאמרו שיוצאת, יוצאת בלא כתובה.