מידע רלוונטי ללימודי טוען רבני

מתי אישה בוגדת נאסרת על בעלה ועל הנטען?

פוסק השולחן ערוך, סוטה, היינו כשהיה קינוי וסתירה, והאשה לא שתתה "מים המרים", אסורה על בעלה עד שתשתה. והסביר הבית שמואל אות ב, שהוא הדין לאחר שנחרב בית המקדש, שלא שותים, ממילא היא אסורה לבעלה.

קרא עוד

נתגרשה מחמת עדי כיעור האם הפסק נישואין עם אדם אחר מתיר לאישה לחזור לנחשד?

פוסק השולחן ערוך, גירשה בעלה על פי עדי כיעור, ונשאת לאחר, והתגרשה ממנו (דהיינו, הפסיקה אחר), האיסור להינשא לנחשד במקומו עומד, ואם בכל זאת נשאת לו, לא תצא, גם אם אין לה בנים ממנו.

קרא עוד

כאשר נאמר שהאישה חייבת לצאת האם יוצאת ללא כתובה?

פוסק השולחן ערוך להלכה על פי הירושלמי והרמב"ם שכל מקום שאמרו שיוצאת, יוצאת בלא כתובה.

קרא עוד

האם עדות על אישה שזינתה צריכה דרישה וחקירה?

כתב השולחן ערוך יש אומרים שאם באו עדים שאשת איש זינתה, צריכים דרישה וחקירה. וכתב בבית שמואל אות טז שאם העידו בלא דרישה וחקירה, יכולים לחזור בהם מעדותם. בעדות שמת בעלה (יבמות דף קכב עמוד ב), לדעת ר' עקיבא צריך דרישה וחקירה. לדעת ר' טרפון, אין צריך

קרא עוד

כאשר נאסר על איש להתחתן עם אישה האם יכול לגור איתה באותו מבוי?

כאשר נאסר על איש להתחתן עם אישה האם יכול לגור איתה באותו מבוי, והאם יכולה לשמשו? כתב השולחן ערוך בסעיף ז, כל האסורים עליו לכנס, לא ידורו באותו מבוי, וכל שכן שלא תשמשנו.

קרא עוד