ישראל שנשא גירות מה דינו של הוולד והאם מותר בממזרת?


ישראל שנשא גירות מה דינו של הוולד והאם מותר בממזרת?

(שולחן ערוך אבן העזר סימן ד סעיף כג)

מאת הרב שלמה לוי טוען רבני ומגשר כל הזכויות שמורות ©

בעריכה מחודשת מאת דוד עשור טוען רבני ומגשר משפטי.


ישראל שנשא גירות מה דינו של הוולד והאם מותר בממזרת, ומה הדין בגר שנשא בת ישראל?

פוסק השולחן ערוך, ישראל שנשא גיורת או גר שנשא בת ישראל, הולד ישראל לכל דבר ואסור בממזרת וכן הדין בגר שנשא בת ישראל. ובבית שמואל באות כג וכן בחלקת מחוקק הביאו שיש מחלוקת בגר שנשא בת ישראל:

דעה א: הולד ישראל לכל דבר ואסור בממזרת (רמב"ם. וכן פסק בשולחן ערוך). שהרי אפילו גוי הבא על בת ישראל, הולד כשר ואסור בממזרת, וכל שכן גר הבא על בת ישראל (מגיד משנה).

דעה ב: אמנם גוי הבא על בת ישראל הולד כשר ואסור בממזרת, כי אין כאן קידושין ויש עבירה, לכן הולד אינו מתייחס לאביו, אלא לאמו היהודייה. אבל גר הבא על בת ישראל, יש קידושין ואין עבירה, לכן הולד מתייחס לאביו, ומותר בממזרת (ר"ן). וכדי לבאר את דעת הרמב"ם אפשר לפרש שהכלל שבמקום שיש קידושין ואין עבירה הולד הולך אחר האב, הוא רק בישראל ולא כשצד אחד הוא גר, וראיה גר מותר בממזרת ובכל זאת הולד ממזר.