מידע רלוונטי ללימודי טוען רבני

ישראל שנשא גירות מה דינו של הוולד והאם מותר בממזרת?

פוסק השולחן ערוך, ישראל שנשא גיורת או גר שנשא בת ישראל, הולד ישראל לכל דבר ואסור בממזרת וכן הדין בגר שנשא בת ישראל. ובבית שמואל באות כג וכן בחלקת מחוקק הביאו שיש מחלוקת בגר שנשא בת ישראל:

קרא עוד