חציו עבד וחציו בין חורין שבא על אשת האיש מה דין הוולד?


חציו עבד וחציו בין חורין שבא על אשת האיש מה דין הוולד?

(שולחן ערוך אבן העזר סימן ד סעיף יז)

מאת הרב שלמה לוי טוען רבני ומגשר כל הזכויות שמורות ©

בעריכה מחודשת מאת דוד עשור טוען רבני ומגשר משפטי.


חציו עבד וחציו בין חורין שבא על אשת האיש מה דין הוולד ומדוע?

כתב השולחן ערוך, חציו עבד וחציו בן חורין שבא על אשת איש:

דעה א: אין לוולד שנולד מהם תקנה, והוא אסור אף בשפחה. כי החצי בן חורין שבא על אשת איש הוליד ממזר, והחצי עבד הוליד כשר, כי גוי או עבד הבאים על ישראל, הולד כשר כן פסקו הרמב"ם, והשולחן ערוך.

דעה ב: הולד ממזר גמור, ומותר בשפחה. (כן פסקו רש"י. הרמ"ע מפאנו. והחלקת מחוקק באות יט). וכוונת הגמרא היא שאין לו תקנה, הוא רק בייחס לנישואיו לבת ישראל. וכתב הבית שמואל באות כח, שדעת הרמב"ם תמוהה, כי הוא סובר שהאיסור להינשא לשפחה, הוא רק מדברי סופרים, והם התירו במקום שיוכל להכשיר בניו, לכן לפי סברא זו, גם כאן הם היו צריכים להתיר לו להינשא לשפחה.