חוק מידע גנטי, תשס"א-2000 פרק א' ופרק ה1


חוק מידע גנטי, תשס"א-2000


פרק א': פרשנות


מטרת החוק

1.    מטרתו של חוק זה להסדיר עריכת בדיקות גנטיות ומתן ייעוץ גנטי ולהגן על זכות הנבדק לפרטיות לגבי המידע הגנטי המזוהה, והכל בלי לפגוע באיכות הטיפול הרפואי, במחקר הרפואי והגנטי, בקידום הרפואה ובהגנה על שלום הציבור.

הגדרות

2.    בחוק זה –

(תיקון מס' 6) תשע"ו-2016

           "אדם שמונה לו אפוטרופוס" – לרבות אדם שבית המשפט רשאי למנות לו אפוטרופוס, והוא אף אם עדיין לא הוברר אם התקיימו התנאים למינוי;

           "אחראי על מחקר" - מי שאחראי על מחקר שנעשה בו שימוש בדגימות DNA או בתוצאות של בדיקות גנטיות;

(תיקון מס' 6) תשע"ו-2016

           "אחראי על קטין, אדם שמונה לו אפוטרופוס או פסול דין" - הורה, לרבות הורה חורג, מאמץ ואפוטרופוס;

           "בדיקה גנטית" - בדיקת דגימת DNA של אדם לשם אפיון והשוואה של רצפים של DNA;

(תיקון מס' 3) תשס"ח-2008

           " בדיקה גנטית לקשרי משפחה" – בדיקה גנטית לקביעת ממצאים בדבר קשרי משפחה של אדם;

           "בדיקה גנטית למחקר" - בדיקה גנטית הנעשית למטרות מחקר;

(תיקון מס' 3) תשס"ח-2008

           "בית דין דתי" – בית דין רבני, בית דין שרעי, בית דין של עדה נוצרים ובית דין דתי דרוזי, כמשמעותם על פי דין;

           "תקנות ניסויים רפואיים" - תקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם), תשמ"א-1980;

           "גנטיקאי קליני" - בעל כשירות מקצועית מתאימה כאמור בסעיף 9(2) שהכיר בו המנהל;

           "דגימת DNA" - דגימה ביולוגית של אדם הנלקחת במטרה להפיק ממנה DNA של אדם, במסגרת בדיקה גנטית;

           "דגימת DNA מזוהה" - דגימת DNA אשר מופיע עליה פרט מזהה של הנבדק, או שהפרטים הופרדו מהדגימה אך ניתן לחזור אליהם בכל דרך שהיא;

           "המנהל" - המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהמנהל הסמיכו לענין חוק זה, כולו או חלקו;

           "הסכמה מדעת", "ועדת אתיקה", "טיפול רפואי", "מטפל", "מידע רפואי", "רשומה רפואית" - כמשמעותם בחוק זכויות החולה;

           "ועדה מייעצת" - ועדת הלסינקי עליונה שמונתה לפי תקנות ניסויים רפואיים, המדען הראשי של משרד המדע ונציג שר המדע;

           "ועדת המדע" - הועדה לעניני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי של הכנסת;

           "חוק הגנת הפרטיות" - חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981;

           "חוק העונשין" - חוק העונשין, תשל"ז-1977;

           "חוק זכויות החולה" - חוק זכויות החולה, תשנ"ו-1996;

           "יועץ גנטי" - בעל כשירות מקצועית מתאימה כאמור בסעיף 9(3) שהכיר בו המנהל;

           "מוסד מוכר" - כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958;

           "מידע גנטי מזוהה" - כל מידע גנטי הנוגע לנבדק מסוים שמופיע עליו פרט מזהה;

           "מידע גנטי" - מידע הנובע מבדיקה גנטית;

           "מכון גנטי" - מחלקה גנטית בבית חולים רשום לפי פקודת בריאות העם, ושיש בה מעבדה העורכת בדיקות גנטיות;

           "מעבדה לבדיקות גנטיות" - מעבדה רפואית לעריכת בדיקות גנטיות שקיבלה רישיון לפי סעיף 4;

           "מעבדה רפואית" - מעבדה רפואית הרשומה לפי פקודת בריאות העם;

           "נבדק" - אדם שממנו נלקחה או מיועדת להילקח דגימת DNA לצורך עריכת בדיקה גנטית;

(תיקון מס' 6) תשע"ו-2016

           "פסול-דין" ו"קטין" – כמשמעותם בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962;

           "פקודת בריאות העם" - פקודת בריאות העם, 1940;

           "פקודת הרופאים" - פקודת הרופאים [נוסח חדש], תשל"ז-1976;

           "פרט מזהה" - אחד מאלה: שם פרטי ושם משפחה, מספר זהות, מספר מזהה אחר שניתן על ידי רשות שלטונית;

           "קרוב" - מי שיש לו קרבת דם לנבדק;

(תיקון מס' 3) תשס"ח-2008

           "ראש בית דין דתי" – כל אחד מאלה:

(1)   לעניין יהודים – נשיא בית הדין הרבני הגדול;

(2)   לעניין בני עדה נוצרית – ראש בית הדין הגבוה של אותה עדה נוצרית;

(3)   לעניין מוסלמים – נשיא בית הדין השרעי לערעורים;

(4)   לעניין דרוזים – ראש בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים;

           "רופא גנטיקאי" - בעל כשירות מקצועית מתאימה כאמור בסעיף 9(1);

           "רופא מומחה" - בעל כשירות מקצועית מתאימה כאמור בסעיף 9(4);

           "רישיון" - רישיון שניתן למעבדה לבדיקות גנטיות לפי סעיף 4;

           "תוצאות בדיקה גנטית מזוהה" - תוצאות של בדיקה גנטית אשר מופיע עליה פרט מזהה של הנבדק, או שהפרטים הופרדו מהתוצאות אך ניתן לחזור אליהם בכל דרך שהיא;

           "השר" - שר הבריאות.


פרק ה'1: עריכת בדיקה גנטית לקשרי משפחה


עריכת בדיקה גנטית לקשרי משפחה (תיקון מס' 3)  תשס"ח-2008

28א.   לא תיערך בדיקה גנטית לקשרי משפחה (בפרק זה – בדיקה) אלא לפי צו של בית משפט לענייני משפחה (בפרק זה – בית המשפט), ובהתאם להוראות פרק זה.


הסכמה לעריכת בדיקה (תיקון מס' 3)  תשס"ח-2008 (תיקון מס' 6)  תשע"ו-2016

28ב.   (א)  (1)   לא יורה בית המשפט על עריכת בדיקה לפי פרק זה, אלא אם כן נתן הנבדק את הסכמתו לכך; היה הנבדק קטין, אדם שמונה לו אפוטרופוס או פסול דין, נדרשת הסכמת האחראי עליו לעריכתה, ואם מלאו לקטין 16 שנים – נדרשת גם הסכמתו;

(2)   לא יורה בית המשפט על בדיקה לקטין, לאדם שמונה לו אפוטרופוס או לפסול דין אלא לאחר שמיעת עמדתו, בהתאם לגילו ולמידת בגרותו או ליכולותיו, לפי העניין, אלא אם כן שוכנע, מנימוקים שיירשמו, כי שמיעת עמדתו עלולה לפגוע בטובתו.

           (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), היה קטין הורה או שנטען לגביו כי הוא הורה (בסעיף קטן זה – קטין הורה), רשאי בית המשפט, מטעמים שיירשמו, הקשורים בטובת הקטין ההורה, להורות על עריכת הבדיקה בלא הסכמת האחראי על הקטין ובלא נוכחותו של האחראי בעת מתן ההסבר לקטין ההורה כאמור בסעיף זה, ובלבד שהקטין ההורה נתן את הסכמתו לעריכת הבדיקה.


בדיקה בעובר (תיקון מס' 3)  תשס"ח-2008 (תיקון מס' 6)  תשע"ו-2016

28ג.   בלי לגרוע מהוראות פרק זה, לא יורה בית משפט על עריכת בדיקה בעובר אלא לאחר ששקל את הצורך בעריכת הבדיקה עוד בתקופת ההריון, והאישה הנושאת את העובר נתנה הסכמה מדעת לעריכת הבדיקה, לאחר שהוסברו לה הסיכונים שבעריכת הבדיקה, לה ולעובר; לא נתנה אישה כאמור את הסכמתה להיבדק, לא יחולו הוראות סעיף 28ח(ב).


צו לעריכת בדיקה בנסיבות מיוחדות (תיקון מס' 3)  תשס"ח-2008 (תיקון מס' 6)  תשע"ו-2016

28ד.   (א)  בכפוף להוראות סעיף 28ה, היתה אמו של קטין, אדם שמונה לו אפוטרופוס או פסול דין רשומה במרשם האוכלוסין, על פי חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, כמי שהיתה נשואה, בתוך 300 ימים שלפני יום לידת הקטין, האדם שמונה לו אפוטרופוס או פסול הדין, לאדם שממצאי הבדיקה עלולים לשלול את אבהותו או לקבוע את אבהותו של אדם זולתו או היה אדם רשום במרשם כאמור כאביו של קטין, אדם שמונה לו אפוטרופוס או פסול דין וממצאי הבדיקה עלולים לשלול את אבהותו או לקבוע את אבהותו של אדם זולתו, לא יורה בית המשפט על עריכת הבדיקה, אלא אם כן שוכנע שיש בעריכתה צורך ממשי הגובר על פגיעה שעלולה להיגרם כתוצאה מהבדיקה.

           (ב)  בבוא בית המשפט להורות על עריכת בדיקה לפי סעיף קטן (א), יביא בחשבון, בין השאר, שיקולים אלה:

(1)   קיומו של חשש לפגיעה בקטין, באדם שמונה לו אפוטרופוס או בפסול הדין, לרבות לפי דין דתי, כתוצאה מהבדיקה;

(2)   אפשרות לערוך את הבדיקה בדרך שתקבע את קשרי המשפחה כך שהפגיעה בזכויות הקטין, האדם שמונה לו אפוטרופוס או פסול הדין, תצומצם או תימנע.


צו לעריכת בדיקה בנסיבות של חשש לממזרות לפי דין תורה (תיקון מס' 3)  תשס"ח-2008 (תיקון מס' 6)  תשע"ו-2016

28ה.   (א)  (1)   ראה בית המשפט, בעצמו או לפי טענתו של בעל דין, ולאחר ששמע את עמדת היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו בעניין, כי ממצאי הבדיקה עלולים לפגוע בכשרותו לפי דין תורה לנישואין של קטין, אדם שמונה לו אפוטרופוס, עובר, או פסול דין, עקב חשש לממזרות לפי דין תורה, יפנה לנשיא בית הדין הרבני הגדול לקבלת חוות דעתו בעניין החשש האמור ובדבר האפשרות לערוך את הבדיקה באופן שימנע את הפגיעה; הפנייה תיעשה בלא ציון שמות ופרטים מזהים;

(2)   נשיא בית הדין הרבני הגדול יעביר את חוות דעתו כאמור בפסקה (1) ליועץ המשפטי לממשלה; היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו יביא לפני בית המשפט את עמדתו בעניין לאחר שקיבל את חוות הדעת האמורה;

(3)   פנה בית המשפט לנשיא בית הדין הרבני הגדול לפי פסקה (1) לעניין בדיקה בעובר, יעביר נשיא בית הדין הרבני הגדול את חוות דעתו ליועץ המשפטי לממשלה כאמור באותה פסקה בתוך חמישה ימי עבודה,  והיועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו יביא לפני בית המשפט את עמדתו בעניין לפי פסקה (2) בתוך חמישה ימי עבודה מיום שקיבל את חוות הדעת האמורה;

(4)   נוכח בית המשפט, לאחר שהיועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו הביא לפניו את עמדתו לעניין עריכת בדיקה כאמור בפסקה (2), כי ממצאי הבדיקה עלולים לפגוע בכשרותו של קטין, אדם שמונה לו אפוטרופוס, עובר, או פסול דין, כאמור בפסקה (1), וכי אין דרך לערוך את הבדיקה באופן שימנע את הפגיעה, לא יורה על עריכת הבדיקה, אלא אם כן מצא יש צורך בעריכת הבדיקה לשם מניעת סכנה לחיי אדם או נכות חמורה בלתי הפיכה לאדם.

           (ב)  ראה בית המשפט כי ממצאי הבדיקה עלולים לפגוע בכשרותו לפי דין תורה לנישואין של בגיר, עקב חשש לממזרות לפי דין תורה, וכי אין דרך לערוך את הבדיקה באופן שימנע את הפגיעה, לא יורה על עריכת הבדיקה אלא לאחר שהפנה את בעלי הדין ליחידת הסיוע לשם קבלת הסבר בדבר המשמעות של עריכת הבדיקה, לגביו ולגבי קרוביו; בסעיף קטן זה, "יחידת הסיוע" – יחידת הסיוע שהוקמה לפי סעיף 5 לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995.


בדיקה בלא הסכמת הנבדק (תיקון מס' 3)  תשס"ח-2008

28ו.   (א)  על אף האמור בסעיף 28ב, רשאי בית המשפט לצוות על עריכת בדיקה, למעט בדיקה לפי סעיף 28ד, גם בלא הסכמת הנבדק, אם נוכח כי התקיימו התנאים לעריכתה לפי סעיף 28א, 28ד או 28ה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1)   בית המשפט שוכנע כי יש סיכוי סביר לנכונות טענות המבקש בדבר קשרי המשפחה הנטענים;

(2)   ניתנה לנבדק הזדמנות להשמיע את התנגדותו למתן הצו.

(תיקון מס' 6) תשע"ו-2016

           (ב)  לא יורה בית המשפט על עריכת בדיקה כאמור בסעיף קטן (א), לקטין, לאדם שמונה לו אפוטרופוס או לפסול דין, אם הוא או האחראי עליו לא נתנו את הסכמתם לעריכת הבדיקה, אלא אם כן מינה לו עורך דין או אפוטרופוס לדין אשר ייצגו בהליכים שלפניו, ככל שהקטין, האדם שמונה לו אפוטרופוס או פסול הדין אינו מיוצג על ידי עורך דין מטעמו.

           (ג)   לא יורה בית המשפט על עריכת בדיקה לפי סעיף זה אלא בדרך של בדיקה חיצונית; לעניין זה, "בדיקה חיצונית" – כל אחת מאלה:

(1)   לקיחת דגימת תאים מחלקה הפנימי של הלחי;

(2)   לקיחת דגימת רוק;

(3)   לקיחת דגימת שיער, לרבות שורשיו, ולמעט שיער מחלקים מוצנעים של הגוף;

(4)   לקיחת דגימה חיצונית אחרת שיקבע השר, בצו, לאחר התייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת המדע.

           (ד)  ציווה בית המשפט על עריכת בדיקה לפי הוראות סעיף זה, יכול שהבדיקה תיערך בדרך שאינה בדיקה חיצונית, אם הנבדק נתן את הסכמתו לכך.


אופן עריכת הבדיקה (תיקון מס' 3)  תשס"ח-2008

28ז.   (א)  בלי לגרוע מהוראות כל דין, בדיקה לפי פרק זה תיערך בדרך ובמקום שיבטיחו שמירה מרבית על כבוד האדם, על פרטיותו ועל בריאותו, ובמידה המועטה האפשרית של אי-נוחות.

           (ב)  בדיקה תיערך אך ורק במכון גנטי או במעבדה לבדיקות גנטיות, בישראל, שהמנהל הכיר בהם, בהודעה ברשומות, לצורך ביצוע בדיקות לפי פרק זה.

           (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאי בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להורות כי בדיקה תיערך במעבדה שאינה בישראל, ובלבד ששוכנע כי מתקיימים כל אלה:

(1)   אין מכון גנטי או מעבדה לבדיקות גנטיות בישראל שהוכרו לפי סעיף קטן (ב) שניתן לערוך בהם את הבדיקה;

(2)   אותה מעבדה מקיימת, בקירוב המרבי, את התנאים לפי חוק זה לרישוי מעבדה לבדיקות גנטיות ולהכרה לצורך ביצוע בדיקות לפי פרק זה;

(3)   יש אפשרות, במידת הצורך, לחקור את עורך הבדיקה על אופן עריכתה, ולהבטיח את שמירת הראיות על אופן עריכתה ועל ממצאיה.


סירוב להיבדק (תיקון מס' 3)  תשס"ח-2008 (תיקון מס' 6)  תשע"ו-2016

28ח.  (א)  סירב אדם להיבדק לאחר מתן צו כאמור בסעיף 28ו, יחולו הוראות סעיף 6 לפקודת ביזיון בית משפט; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על קטין, אדם שמונה לו אפוטרופוס או פסול דין.

           (ב)  בית המשפט רשאי להסיק מסירובו של אדם להיבדק כל מסקנה הנראית לו מוצדקת בנסיבות העניין, לרבות בדבר קביעת קשרי המשפחה הנטענים כלפי אותו אדם.


מסירת תוצאות בדיקה, אי-גילוי ואיסור פרסום (תיקון מס' 3) תשס"ח-2008

28ט.  (א)  על אף הוראות סעיף 14, נערכה בדיקה לפי פרק זה, לא יימסרו תוצאותיה אלא לבית המשפט שהורה על עריכתה.

           (ב)  בלי לגרוע מהוראות סעיפים 68(ה) ו-70 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, רשאי בית המשפט, לאחר שהובאה לפניו עמדת היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו בעניין –

(1)   לאסור את גילויין או את פרסומן של תוצאות הבדיקה, את גילוי שמו של מי שבעניינו נערכה הבדיקה או כל דבר אחר העשוי להביא לזיהויו, ואת תוכנם של מסמכים שהוגשו לו באותו עניין;

(2)   לא לגלות לבעלי הדין, כולם או חלקם, את תוצאות הבדיקה.


העברת תוצאות בדיקה לבית דין דתי (תיקון מס' 3)  תשס"ח-2008

28י.    (א)  על אף החלטת בית משפט לפי סעיף 28ט(ב)(1), רשאי בית דין דתי הדן בעניין שבסמכותו על פי כל דין, להורות לבעל דין להגיש לו תוצאות בדיקה שנערכה לפי צו של בית משפט בהתאם להוראות פרק זה, ובלבד שהתקיימו כל התנאים הנדרשים לשם מתן צו לעריכת בדיקה על ידי בית הדין, כאמור בסעיף 28יד; הורה בית דין דתי להגיש לו תוצאות בדיקה כאמור, אין בכך כדי לגרוע מהחלטת בית המשפט לפי סעיף 28ט(ב)(1) כלפי כל גורם אחר.

           (ב)  על אף החלטת בית משפט לפי סעיף 28ט(ב)(2), תוצאות בדיקה שניתנה לגביה החלטת בית משפט כאמור לא יהיו חסויות בפני בית דין רבני הדן בעניינם של בעלי דין בעניין שבסמכותו על פי כל דין, ובלבד שהתקיימו כל התנאים הנדרשים לשם מתן צו לעריכת בדיקה על ידי בית הדין, כאמור בסעיף 28יד; אין בהוראה זו כדי לגרוע מהחלטת בית המשפט לפי סעיף 28ט(ב)(2) כלפי בעלי הדין שבעניינם ניתנה.


שימוש בדגימת DNA ובתוצאות בדיקה (תיקון מס' 3) תשס"ח-2008

28יא.  לא יעשה אדם שימוש בדגימת DNA ששימשה לבדיקה, או בתוצאות בדיקה, אלא למטרה שלשמה נערכה הבדיקה.


תוצאות בדיקה שנערכה בלא צו (תיקון מס' 3)  תשס"ח-2008

28יב.  תוצאות בדיקה שנערכה בלא צו שנתן בית משפט או בית דין דתי לפי פרק זה או שנערכה בניגוד להוראות סעיף 28ז(ב) או (ג), לא יובאו לפני בית משפט, בית דין דתי או כל ערכאה שיפוטית אחרת, ולא יהיו קבילות כראיה.


דינה של קביעה של בית משפט או של בית דין לפי בדיקה (תיקון מס' 3) תשס"ח-2008

28יג.  קביעה שקבע בית משפט לפי בדיקה לא תחייב בית דין דתי, וקביעה שקבע בית דין דתי לפי בדיקה לא תחייב בית משפט או בית דין דתי אחר; בסעיף זה, "בית משפט" – כמשמעותו בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984.


תחולת הפרק על בתי הדין הדתיים (תיקון מס' 3)  תשס"ח-2008

28יד.  (א)  על אף הוראות סעיף 28א, רשאי גם בית דין דתי, בעניין שבסמכותו על פי כל דין, ליתן צו לעריכת בדיקה בעניין שנדון לפניו, אם כל הנבדקים נתנו את הסכמתם לבדיקה לפי סעיף 28ב והתקיימו כל התנאים האמורים בפרק זה; כל ההוראות החלות על בית המשפט ועל קביעותיו לפי פרק זה יחולו על בית הדין הדתי.

           (ב)  צו לפי סעיף קטן (א) יינתן באישור מראש של ראש בית הדין הדתי הדן בעניין.


העברת תוצאות בדיקה לבית משפט (תיקון מס' 3)  תשס"ח-2008

28טו. (א)  על אף החלטת בית דין דתי לפי סעיף 28ט(ב)(1), רשאי בית משפט להורות לבעל דין להגיש לו תוצאות בדיקה שנערכה לפי צו של בית הדין הדתי בהתאם להוראות פרק זה, ובלבד שהתקיימו כל התנאים הנדרשים לשם מתן צו לעריכת בדיקה על ידי בית המשפט, כאמור בפרק זה; הורה בית משפט להגיש לו תוצאות בדיקה כאמור, אין בכך כדי לגרוע מהחלטת בית הדין הדתי לפי סעיף 28ט(ב)(1) כלפי כל גורם אחר.

           (ב)  על אף החלטת בית דין דתי לפי סעיף 28ט(ב)(2), לא יהיו תוצאות בדיקה כאמור סחויות בפני בית משפט הדן בעניינם של בעלי דין כאמור, ובלבד שהתקיימו כל התנאים הנדרשים לשם מתן צו לעריכת בדיקה על ידי בית המשפט, כאמור בפרק זה; אין בהוראה זו כדי לגרוע מהחלטת בית הדין הדתי לפי סעיף 28ט(ב)(2) כלפי בעלי הדין בעניינם ניתנה.


המצאה ליועץ המשפטי לממשלה (תיקון מס' 3)  תשס"ח-2008

28טז. העתק מכל בקשה לעריכת בדיקה לפי פרק זה וכן בקשה להעברת תוצאות בדיקה לפי סעיפים 28י ו-28טו, יומצא ליועץ המשפטי לממשלה או לבא כוחו.


סדרי דין (תיקון מס' 3)  תשס"ח-2008

28יז.  שר המשפטים רשאי לקבוע סדרי דין בהליכים לפי פרק זה.                          אהוד ברק                                                               רוני מילוא

        ראש הממשלה                                                                     שר הבריאות

            משה קצב                           אברהם בורג

              נשיא המדינה                               יושב ראש הכנסת

לחוק המתעדכן באתר נבו לחצו כאן