מידע רלוונטי ללימודי טוען רבני

חוק הדיינים התשט"ו סעיף 8

נשיא בית הדין הרבני הגדול רשאי למנות להרכב קבוע של שלושה דיינים בבית דין רבני אזורי ומקרב אותם דיינים, אב בית דין אחד

קרא עוד

חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי"ג - 1953

עניני נישואין וגירושין של יהודים בישראל אזרחי המדינה או תושביה יהיו בשיפוטם היחודי של בתי דין רבניים.

קרא עוד

תקנות הדיינים (עניינים שניתן לדון בהם בדיין אחד), תש"ן-1990

ענין שבעלי הדין הסכימו עליו שידון בדיין אחד ובית הדין אישר שהענין ראוי, לפי דין תורה, להיות נדון בדיין אחד

קרא עוד

תקנות הדיון בבית הדין הרבני

התובע הולך אחר הנתבע, ולכן על התובע להגיש את תביעתו לבית הדין האזורי של מקום הנתבע.

קרא עוד

תקנות הדיינים (אגרות), תשי"ז-1957

לא ייזקק בית דין להליך או לענין מן המפורטים בתוספת הראשונה, אלא אם שולמה בעדם תחילה, לפי הוראות תקנות אלה

קרא עוד

חוק בתי דין דתיים (כפיית ציות ודרכי דיון), תשט"ז-1956

בית דין, כשהוא דן בענין שבשיפוטו, למעט בעניני ירושה, ידון בדלתיים סגורות, זולת אם ראה בית הדין לקיים את הדיון בפומבי

קרא עוד

חוק בתי-דין דתיים (מניעת הפרעה), תשכ"ה-1965

אדם העושה אחד המעשים שלהלן בעת דיוני בית הדין, באולם בית הדין, בלשכתו של דיין

קרא עוד

פקודת בזיון בית משפט סעיפים 6-7

תהא להם הסמכות לכוף אדם בקנס או במאסר לציית לכל צו שניתן על ידם והמצוה לעשות איזה מעשה או האוסר לעשות כל מעשה.

קרא עוד

חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973

לא עשו בני הזוג הסדר ממון, ואם עשו – במידה שההסכם אינו קובע אחרת, יראום כמסכימים להסדר איזון המשאבים לפי פרק זה

קרא עוד

חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), תשנ"ה-1995

קבע בית דין רבני, בפסק דין או בהחלטה (בחוק זה – פסק דין), שאיש יתן גט לאשתו, והאיש לא קיים את פסק הדין

קרא עוד

תקנות בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), תשנ"ט-1999

כתב תביעה של בעל דין (להלן - תובע), למתן צו הגבלה נגד בעל הדין האחר המסרב לקיים פסק דין של גירושין

קרא עוד

תקנות הטוענים הרבניים, תשס"א-2001

הועדה הבוחנת, כאמור בתקנת משנה (א)(3), לא תבחן מי שלא השלים שלוש שנות לימוד בישיבה או שתי שנות לימוד במוסד חינוכי.

קרא עוד