האם מותר לספק ממזר להתחתן עם ספק ממזרת ומה תקנתו?האם מותר לספק ממזר להתחתן עם ספק כמותו ומה תקנתו?

(שולחן ערוך אבן העזר סימן ד סעיף לו)

מאת הרב שלמה לוי טוען רבני ומגשר כל הזכויות שמורות ©

בעריכה מחודשת מאת דוד עשור טוען רבני ומגשר משפטי.האם מותר לספק ממזר להתחתן עם ספק ממזר, ומה הדין אם נישאו, ומה תקנתו של ספק ממזר?

פוסק השולחן ערוך, שנשואים בין ספק ממזרים אסורים, כגון שתוקי ואסופי, אסורים זה עם זה, ואם נשאו יתגרשו, והולד ספק כאבותיו. ואין להם תקנה, אלא שיישאו גרים, והולד ילך אחר הפגום.האם כותי דינו כגוי או כספק ממזר ומדוע?

כתב החלקת מחוקק באות לד, שכותי דינו כגוי לכל דבר. רמב"ם. ושלוחן ערוך. אך לדעת הטור, הוא ספק ממזר. ומה שעשאום כגויים גמורים, הוא רק לחומרא, אך לא להקל ולהתירם להינשא לממזר.האם נתין אסור מדרבנן או מהתורה, ומה הדין עם ממזר התחתן עם נתינה, או שתוקי עם נתניה?

כתב החלקת מחוקק באות לה, שנתינים: לדעת הרמב"ם אסורים רק מדרבנן. ולדעת רבינו תם אסורים גם מדאורייתא, על כן: ממזר עם נתין, לא התגייר - אסור. התגייר – מותר, והוולדות ממזרים שתוקי ספק ממזר עם נתין שהתגייר, לרמב"ם מותר, כי מדאורייתא נתין שהתגייר מותר. לדעת רבינו תם אסור, כי איסורם מדאורייתא. נתין עם שפחה, לרמב"ם מותר, כי דוד לא גזר על הפסולים. ולרבינו תם שאיסורם מדאורייתא, אסור. (בית שמואל אות סד).