האם כופים את האיש לגרש כשאין לו לשלם עבור כסות ומדור?


האם כופים את האיש לגרש כשאין לו לשלם עבור כסות ומדור?

(שולחן ערוך אבן העזר סימן עג סעיף ה)

מאת הרב שלמה לוי טוען רבני ומגשר כל הזכויות שמורות ©

בעריכה מחודשת מאת דוד עשור טוען רבני ומגשר משפטי.כשאין לאיש לשלם עבור כסות ומדור, האם כופים אותו להוציא, ומה דין הכתובה?

פוסק השולחן ערוך, שאם אין לו לתת, אפילו כדי שיעור עני שבישראל, כופים עליו להוציאה. וכתב הרמ"א שהכתובה תהיה עליו לחוב עד שיעשיר. וראה לעיל בסימן ע סעיף ג שרבינו תם חולק וסובר שאם אין לו כלום לתת למזונות אשתו אין כופים עליו לגרשה והוא הדין שאם אין לו כסות אין כופים לגרש, חלקת מחוקק באות ד.