אינו יהודי שהתחתן עם גויה אחרי מי הוולד הולך?אינו יהודי שהתחתן עם גויה אחרי מי הוולד הולך?

(אבן העזר סימן ד סעיף ז)

מאת הרב שלמה לוי טוען רבני ומגשר כל הזכויות שמורות ©

בעריכה מחודשת מאת דוד עשור טוען רבני ומגשר משפטי.


אינו יהודי שהתחתן עם גויה אחרי מי הוולד הולך, ומה הדין אם התגיירו?

כתב השולחן ערוך באומות הולכים אחר הזכר. לכן עמוני שנשא אשה מצרית, הולד עמוני. ומצרי שנשא עמונית, הולד מצרי. נתגיירו הלך אחר הפגום שבשניהם. לפיכך גר עמוני שנשא גיורת מצרית, הולד, אם הוא זכר, דינו כעמוני להיות אסור לעולם. ואם היא נקבה, דינה כמצרית.

 

גר מצרי שנשא גויה עמונית ונולדה להם בת האם היא מותרת?

וכתב הרמ"א גר מצרי שנשא גויה עמונית הבן הוא עמוני והבת היא מותרת/מצרית.

גרסא א: כתב החלקת מחוקק שלגירסא שלנו "מותרת", כי הבת עמונית ומותרת לכשתתגייר. והטעם הוא כשאין קידושין, הולכים אחר האם המולידה.

גרסא ב: גורסים הבת "מצרית", שהולכים אחר הפסול (בית חדש, ט"ז). כי בגרים הולכים אחר הפסול.