פסקי דין רבניים

אי היכולת לערער על נשיא בית הדין הרבני הגדול

הנדון: אי־היכולת לערער על החלטת נשיא בית הדין הגדול לאשר העברת הליך מבית דין אזורי אחד למשנהו או על החלטת בית דין אזורי, המחויב לה, הנגזרת ממנה

קרא עוד

שלילת מזונות לאם מנכרת

הנדון: שלילת מזונות קטין כשהאמא מסרבת להפגיש אותו עם אביו בניגוד להחלטות בית הדין

קרא עוד

ערעור על החלטה הקובעת זכות ראשונים לרכישת הנכס

בית הדין סבור כי בנסיבות אלה שחיוב המזונות של הקטין [א'] הוא מדין צדקה, והוא אינו מקטני קטינים, יש להתחשב בגובה ההשתכרות ובמשמורת המשותפת של הקטינים שבשלה בחצי חודש הקטינים ניזונים אצל האב.

קרא עוד

סידור גט בבית הדין הרבני

פסק דין חדש וחשוב בכל הנוגע לדיני סידור גט והאם צריך שיעשה דווקא בפני שלושה דיינים.

קרא עוד

ערעור בידיים שאינם נקיות

הנדון: אי־הרשאת ערעור המבוקש בידיים שאינן נקיות – בעוד המבקש מפר החלטות שיפוטיות ומבקש לערער על מניעת סעדים שבאותו עניין עד שיחדל מכך

קרא עוד

ירושה על פי דין תורה בבית הדין הרבני

הנדון: סמכות ביה"ד לדון בדיני ירושה לפי הדין הדתי; בקשה לביטול הסכמה לסמכות

קרא עוד

קיום דיון הוכחות לטיהור השם

נבהיר שהסעיפים בתקנות הדיון המורים על סדר הדין – מקומם במקום שנצרך הליך של שמיעת טענות, ראיות והוכחות כדי לפסוק את הדין, ואין עניין בהליך לכשעצמו כשאין בו צורך למתן ההכרעה, או מפני שההכרעה ברורה או מפני שיש הסכמה של הנתבע לתביעת התובע.

קרא עוד

דיון הוכחות בבית הדין הרבני

הנדון: חובת בעל דין להוכיח את טענותיו ואי־יכולתו להלין על בית הדין שלא דלה בעצמו ראיות להן מחקירת הצד שכנגד

קרא עוד

הסכם קדם נישואין שנאמר בו שמעבר להסכם לא תהיינה תביעות – האם שולל את כתובת האישה במקרה שתמצא זכאות?

הסכם קדם נישואין שנאמר בו שמעבר להסכם לא תהיינה תביעות – האם שולל את כתובת האישה במקרה שתמצא זכאות?

קרא עוד

ספר תורה אינו בר איזון

מצות עשה על כל איש ואיש מישראל לכתוב ספר תורה לעצמו שנאמר ועתה כתבו לכם את השירה, כלומר כתבו לכם תורה שיש בה שירה.

קרא עוד

קידושין בטבעת שאולה

הנדון: דין קידושי אישה בטבעת שאולה

קרא עוד

האם מותר לקבל עדות שלא בפני בעל דין

"מיהו מדבריהם אתה למד דדוקא כי ליכא בקבלת עדותן אלא צד דלאפרושי מאיסורא הוא דמקבלין שלא בפני בעל דין, אבל היכא דפתיך בהדיה דררא דממונא, כבנדון דידן להוציא מידה מה שתפסה למזונות, פשיטא דאין מקבלין כלל אפילו על הקידושין ..."

קרא עוד