מינוי כונס נכסים ספציפי לגביית קנסות בתיק סרבנות גט

מינוי כונס נכסים ספציפי לגביית קנסות בתיק סרבנות גט


ב"ה - תיק ‏1195770/2 - בבית הדין הרבני האזורי ירושלים - לפני כבוד הדיינים: הרב יצחק אושינסקי – אב"ד, הרב מאיר קאהן, הרב יעקב מ' שטיינהויז

התובע: פלוני (ע"י ב"כ טו"ר משה מיטלמן)    נגד    הנתבעת: פלונית (ע"י ב"כ עו"ד ג'רמי שטרן ועו"ד אהוד גבאי)


הנדון: מינוי בעל תפקיד להליך ביצוע גביית קנסות שהוטלו בתיק סרבנות גט


החלטה

בפנינו בקשת התובע למתן החלטה בבקשתו למינוי כונס נכסים ספציפי (עו"ד יאיר שופל) לגביית הקנסות שהוטלו על הנתבעת, לאור הודעות המרכז לגביית קנסות כי לא כל הקנסות בהליך גביה.

במסגרת החלטת בית הדין מיום כ"ד בטבת תשפ"ב(28.12.21), הבקשה הועברה לתגובת הנתבעת בתוך שבעה ימים (נשלח לבא כוחה בדוא"ל באותו יום), ברם, הימים חלפו ותגובתה איין. משכך יש לתת החלטה בבקשה.

ובכן, לאחר הפעלת שיקול הדעת, תוך עיון בהחלטת בית הדין ת"א-יפו המצורפת לבקשה המקורית (בתיק מספר 1187287/2 מאת כב' אב"ד הרה"ג שלמה שטסמן שליט"א), ותוך עיון בהודעות קודמות מאת המרכז לגביית קנסות המצויות בתיק, בית הדין נעתר למבוקש.

בית הדין סבור כי קיים צורך אקוטי למימוש הקנסות שהוטלו על הנתבעת בשל היותה סרבנית גט, כדי לקדם את הליך הגירושין ולשחרר את הבעל מעגינותו הממושכת (הצדדים פרודים כבר כשנתיים וחצי). ונזכיר לדוגמה האמור בהחלטת בית הדין מיום כ"ד בכסלו תשפ"ב (28.11.21) באשר לכך:


[...] ואכן, התקבל דווח מאת מרכז לגביית קנסות מיום 4.11.21, בהתאם להחלטות בית הדין מיום 17.10.21 ומיום 3.11.21, שבסיומו נרשם כי טרם ננקטו הליכי גביה כנגד הנתבעת (שלא שילמה עד היום מאומה לטובת החוב, כרשום בסעיף 4 שם).

בית הדין חושש כי הסיבה שהנתבעת מסרבת להתגרש, חרף קנסות בסך גבוה יחסית שהוטלו עליה כבר לפני חודשים רבים בגין סרבנות גט, הינה מחמת העדר הליכי גביה מאת המרכז לגביית קנסות.

משכך, בית הדין פונה למרכז לגביית קנסות להחל הליכי גביה לאלתר בנסיבות תיק זה, לשם התרת הבעל מעגינותו הממושכת על ידי האישה, ומבוקש דווח מהמרכז לגביית קנסות בתוך שבעה ימים מהיום באשר לכך. 

והדברים מדברים בעד עצמם. ואמנם, התקבלה הודעת המרכז לגביית קנסות מיום א' בטבת תשפ"ב(5.12.21), שם נרשם:

"בהתאם להוראות סעיף 5 לחוק המרכז, לא יינקטו הליכי גביה בטרם המצאה כדין של דרישת התשלום. כפי שפורט בתעודת עובד ציבור, בשני תיקים טרם בוצעה המצאה כדין. בשני תיקים בהם דרישת התשלום הוחזרו למרכז בחיווי "לא נדרש", פועל המרכז לשלוח דרישת תשלום נוספת טרם נקיטת הליכי גביה".

ואמנם, המרכז לגביית קנסות פועל בהתאם לנהלים שלו, ברם, תגובה זו אינה מספקת את בית הדין בנסיבות תיק זה, הסבור כי דרושה פעולה נמרצת לשם סיום עגינותו הממושכת של הבעל, ויתכן וגביית הקנסות בפועל ישכנעו את הנתבעת להתגרש מבעלה.

משכך, בית הדין מורה על מינויו של עו"ד יאיר שופל כבעל תפקיד מטעם בית הדין, לשם קיום הליכי ביצוע לגביית הקנסות שהוטל על הנתבעת שפרטיה מעלה.

עו"ד יאיר שופל יפעל באופן מיידי לפתיחת וניהול חשבון כינוס ייחודי, שאליו תשלם הנתבעת שפרטיה מעלה את "חוב העבר", כמו גם "חוב ההווה" המצטבר שנפסק במסגרת הקנסות שהוטלו עליה בהחלטות בית הדין השונות, ויגיש לבית הדין עדכונים מעת לעת באשר לכך.

ניתן לפרסם לאחר השמטת פרטים מזהים.

ניתן ביום ח' בשבט התשפ"ב (10/01/2022).


הרב יצחק אושינסקי – אב"ד הרב מאיר קאהן הרב יעקב מ' שטיינהויז