תקנות למניעת אלימות במשפחה (סדרי דין), תשנ"א-1991


תקנות למניעת אלימות במשפחה (סדרי דין), תשנ"א-1991


בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:


פרק א': פרשנות


הגדרות

1. בתקנות אלה –


"בקשה" – בקשה למתן צו הגנה; 


"מבקש" – מי שרשאי לבקש צו הגנה;


"מוגן" – מי שלטובתו מבוקש צו הגנה;


"משיב" – האדם שמפניו מתבקש צו הגנה;


"פרטי זיהוי" –


(1) שם פרטי, שם האב ושם משפחה;


(2) מספר זיהוי וסוג התעודה שממנה נרשם המספר, אם הדבר ידוע;


(3) המען הקבוע.


פרק ב': פתיחת ההליך


הגשת בקשה

2. (א) בקשה לפי פרק זה וכל בקשה אחרת לפי תקנות אלה יוגשו לבית המשפט בכתב, בצירוף הנימוקים להן וכן תצהיר לשם אימות העובדות שביסודן, כאמור בתקנות אלה


(א1) בקשה תוגש לבית המשפט שבאזור שיפוטו מצוי מקום המגורים הקבוע של המוגן, לפי טופס 1 שבתוספת, ויצורף לה תצהיר מטעם המבקש או מאת יודע הפרטים הקשורים לבקשה, לפי טופס 2 שבתוספת.


(ב) בקשה למתן צו במעמד צד אחד תוגש לפי טופס 3 שבתוספת בצירוף תצהיר כאמור בתקנת משנה (א).


(ג) על אף האמור בתקנות משנה (א1) ו-(ב), רשאי בית המשפט לדון בבקשה, אם ראה לנכון לעשות כן מטעמים שיירשמו, אף אם מקום המגורים של המוגן לא נמצא באזור השיפוט.


(ד) ניתן צו הגנה בבית משפט שמקום המגורים של המוגן לא נמצא באזור שיפוטו, יורה בית המשפט על העברת הענין לבית המשפט שבאזור שיפוטו נמצא מקום המגורים של המוגן, אלא אם כן ראה שלא להורות כן מטעמים שיירשמו; הורה בית המשפט על העברת הענין – כל בקשה שלפי תקנות אלה יש להגיש לבית המשפט שנתן את צו ההגנה, תוגש לבית המשפט שהועבר אליו הענין.


ערובה

3. הוגשה הבקשה בידי בן משפחה, יצורף כתב ערובה חתום בידו, לפי טופס 4 שבתוספת, לשם פיצוי המשיב על כל נזק שייגרם לו מהוצאת צו ההגנה, כפי שיראה בית המשפט לנכון, אם יקבע בית המשפט כי הבקשה קנטרנית.


מועד לדיון

4. במעמד הגשת הבקשה ייקבע המועד לדיון בה, מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר משבעה ימים ממועד הגשת הבקשה, והודעה עליו תימסר למבקש.


הודעה למשיב

5. (א) הוגשה בקשה ונקבע מועד לדיון במעמד שני הצדדים, תומצא למשיב הודעה ערוכה לפי טופס 5 שבתוספת ובה יפורט המועד הקבוע לדיון, וכן יוזמן המשיב להגיש תצהיר נגדי עד למועד הדיון.


(ב) ניתן צו במעמד צד אחד בהתאם לסעיף 4(א) לחוק, יומצא למשיב העתק הצו יחד עם הבקשה ונספחיה, בצירוף הודעה כאמור בתקנת משנה (א).


פרק ג': מהלך הדיון ומתן הצו


התייצבות

6. (א) בתאריך שנקבע לדיון במעמד שני הצדדים, יתייצבו המצהירים כדי לאפשר חקירתם על תצהיריהם.


(ב) לא התייצב המבקש לאחר שנמסרה לו הודעה על מועד הדיון, רשאי בית המשפט למחוק את הבקשה או לדחותה ולחייב את המבקש בהוצאות כפי שיראה לנכון, אלא אם כן נמנע מן המבקש להופיע מסיבות שאינן תלויות בו.


(ג) לא התייצב המשיב ינהג בית המשפט בהתאם לאמור בסעיף 4(ב) לחוק.


(ד) לא התייצב איש מבעלי הדין, רשאי בית המשפט לדחות את הדיון למועד אחר או למחוק את הבקשה או לדחותה, ולפסוק הוצאות לטובת המדינה כאמור בסעיף 11 לחוק.


צו הגנה

7. (א) צו הגנה יהא ערוך לפי טופס 6 שבתוספת.


(ב) הודעה לפי סעיף 2ו לחוק, תימסר לפי טופס 7 שבתוספת.


בקשה להארכת הצו והדיון בה

8. (א) נתן בית המשפט צו הגנה לתקופה קצרה מהתקופה המרבית הכוללת הקבועה בסעיף 5 לחוק, רשאי המבקש להגיש לבית המשפט שנתן את הצו בקשה להארכת תקפו (להלן – בקשת הארכה) לפי טופס 8 שבתוספת, ויצורף לה תצהיר מטעם המבקש או מאת יודע הפרטים הקשורים לבקשת ההארכה, לפי טופס 2 שבתוספת.


(ב) הוגשה בקשת ההארכה עד שבעה ימים לפני מועד פקיעת צו ההגנה, ידון בית המשפט בבקשת ההארכה ויחליט בה לפני מועד פקיעתו של הצו.


(ג) הודעה על דיון בבקשת ההארכה תישלח למשיב לפי טופס 5 שבתוספת.


(ד) הוראות תקנה 6 יחולו, בשינויים המחוייבים, לענין התייצבות בעלי הדין לדיון בבקשת ההארכה.


פרק ג'1: בקשות בקשר להחזקה או נשיאה של נשק


הגדרות

8א. בפרק זה –

"בית המשפט" – בית המשפט שדן בבקשה למתן צו הגנה או שנתן את צו ההגנה, לפי הענין;


"מבקש" – המחויב בצו הגנה, למעט לענין תקנה 8ב(ג) ותקנה 8ג(ב);


"משיב" – מי שלטובתו ניתן צו הגנה.


בקשה להיתר נשיאת נשק

8ב. (א) מחויב בצו הגנה, המבקש להתיר לו המשך החזקה או נשיאה של נשק לפי סעיף 2ג(א) לחוק, יגיש לבית המשפט בקשה בטופס 8א שבתוספת.


(ב) טען המבקש כי התקיימו בענינו הוראות סעיף 2ג(א)(2)(ב) או (3) לחוק, יצרף לבקשתו גם בקשה מנומקת בכתב מאת הממונה עליו, כמשמעותו באותן פסקאות, לפי הענין (להלן – הממונה); בקשת הממונה תוגש לפי טופס 8ב שבתוספת.


(ג) בקשת מפקד יחידה כאמור בסעיף 2ג(ב) לחוק, תוגש לבית המשפט לפי טופס 8ג שבתוספת.


בקשה לביטול איסור נשיאת נשק

8ג. (א) בקשת המחויב בצו הגנה לביטול איסור נשיאה או החזקה של נשק, לפי סעיף 5(ב) לחוק, תוגש לבית המשפט לפי טופס 8ד שבתוספת.


(ב) בקשה לביטול איסור נשיאה או החזקה של נשק לפי סעיף 5(ב) לחוק, שמגיש מפקד יחידה כמשמעותו באותו סעיף תוגש לבית המשפט לפי טופס 8ה שבתוספת.


בקשה לביטול תנאים והסדרים לנשיאת נשק

8ד. (א) בקשת המחויב בצו לביטול תנאים והסדרים שבהם הותרו נשיאה או החזקה של נשק לפי סעיף 5(ג) לחוק, תוגש לבית המשפט לפי טופס 8ו שבתוספת.


(ב) בקשה כאמור, שמגיש מפקד יחידה כמשמעותו באותו סעיף תוגש לבית המשפט לפי טופס 8ז שבתוספת.


הודעה על דיון

8ה. (א) הודעה על דיון בבקשה לפי פרק זה תהיה ערוכה לפי טופס 8ח שבתוספת, ותומצא למבקש ולמשיב, וכן –


(1) בבקשה לפי סעיף 2ג(א)(2) או (3) לחוק – גם לממונה על המבקש, לפי הענין, כמשמעותו בסעיף האמור;


(2) בבקשה לפי סעיפים 2ג(ב) ו-5(ב) או (ג) לחוק, שמגיש מפקד היחידה, כמשמעותו באותם סעיפים – גם למפקד היחידה.


(ב) המשיב בבקשות לפי פרק זה וכן מי שהומצאה לו הודעה על הדיון בהן לפי תקנת משנה (א), יוזמנו להגיש תצהיר נגדי עד למועד הדיון.


התייצבות לדיון

8ו. (א) הוראות תקנה 6(א), (ב) ו-(ד) יחולו, בשינויים המחויבים, גם על התייצבות בעלי הדין והמצהירים לדיון לפי פרק זה.


(ב) זומן המשיב לדיון כדין ולא הופיע, רשאי בית המשפט לדחות את הדיון למועד אחר או לדון בבקשה; לצורך החלטתו ישקול בית המשפט את דחיפות הבקשה והחשיבות שבנוכחות המשיב בנסיבות הענין.


פרק ד': הפרת צו הגנה


הפרת צו הגנה

9. (א) בקשה בשל הפרת צו הגנה תוגש לפי טופס 9 שבתוספת ויצורף לה תצהיר לפי טופס 10 שבתוספת; הבקשה תוגש לבית המשפט שנתן את הצו והודעה על הדיון בבקשה תומצא למשיב לפי טופס 11 שבתוספת.


(ב) הוגשה בקשה כאמור בתקנת משנה (א) והמשיב עצור בהתאם לסעיף 7(ב) לחוק, ידון בית המשפט בבקשה במעמד הדיון על מעצרו של המשיב.


(ג) הוראות תקנה 6 יחולו, בשינויים המחוייבים, לענין התייצבות בעלי הדין לדיון בבקשה בשל הפרת צו הגנה.


מועד להגשת בקשה בשל הפרת צו הגנה

10. (א) בקשה כאמור בתקנה 9(א) תוגש תוך שבעה ימים מיום הפרת צו ההגנה.

(ב) הוגשה תלונה למשטרה בשל הפרת צו הגנה הכולל איסור לפי סעיף 2(א)(1) לחוק, תוגש הבקשה תוך ארבעים ושמונה שעות מזמן הגשת התלונה, אלא אם כן נמנע מהמבקש להגישה בשל סיבות שאינן תלויות בו; במנין השעות לא יבואו בחשבון שבתות וחגים.


פרק ה': הוראות שונות


עותקים

11. בקשות לפי תקנות אלה, לרבות תצהיר ונספחים אחרים, יוגשו בשלושה עותקים.


המצאת כתבי בי-דין

12. כתבי בי-דין והודעות לענין הליכים לפי חוק זה יומצאו בהתאם לסעיף 9 לחוק, בדרך שתבטיח את מסירתם לפי דחיפות ההליך בהתאם לכתובת למסירת כתבי בי-דין כמפורט בתצהיר המבקש.


החלת תקנות סדר הדין האזרחי

13. תקנות בית משפט לענייני משפחה (סדרי דין), התשפ"א-2020, יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, בכל ענין הנוגע לצו הגנה שאינו מוסדר בתקנות אלה.


סייג לתחולה

14. תקנות אלה לא יחולו לענין צו הגנה לפי סעיף 44 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, או לפי סעיף 3א לחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960.


תוספת

טופס 1

(תקנה 2(א))

בקשה לצו הגנה


טופס 2

(תקנות 2(א) ו-8(א))

תצהיר לבקשה לצו הגנה


טופס 3

(תקנה 2(ב))

בקשה לצו הגנה במעמד צד אחד


טופס 4

(תקנה 3)

כתב ערובה


טופס 5

(תקנות 5 ו-8(ג))

הודעה על דיון בבקשה לצו הגנה


טופס 6

(תקנה 7(א))

צו הגנה
טופס 8

(תקנה 8(א))

בקשה להארכת תוקפו של צו הגנה


טופס 8א

(תקנה 8ב(א))

בקשה להתיר המשך החזקה או נשיאת נשק למחויב בצו הגנה


טופס 8ב

(תקנה 8ב(ב))

בקשת ממונה להתיר החזקה או נשיאה של נשק על ידי מחויב בצו הגנה


טופס 8ג

(תקנה 8ב(ג))

בקשת מפקד יחידה בצה"ל להתיר למחויב בצו להחזיק או לשאת נשק


טופס 8ד

(תקנה 8ג(א))

בקשת מחויב בצו לביטול איסור החזקה או נשיאה של נשק


טופס 8ה

(תקנה 8ג(ב))

בקשת מפקד יחידה בצה"ל לביטול איסור החזקה או נשיאה של נשק


טופס 8ו

(תקנה 8ד(א))

בקשת מחויב בצו לביטול תנאים להחזקה או נשיאת נשק


טופס 8ז

(תקנה 8ד(ב))

בקשת מפקד יחידת לביטול תנאים/הסדרים להחזקה או נשיאת נשק


טופס 8ח

(תקנה 8ה(א))

הודעה על דיון בבקשה בקשר להחזקה או נשיאה של נשק


טופס 9

(תקנה 9(א))

בקשה בשל הפרת צו הגנה


טופס 10

(תקנה 9(א))

תצהיר


טופס 11

(תקנה 9(א))

הודעה על דיון בבקשה בשל הפרת צו הגנהתקנות אלו הובאו מאתר נבו לתקנות המתעדכנות באתר נבו לחצו כאן