האם מותר לקחת כסף מבית מחבלים?


לקיחת כסף מבית מחבלים

   

מאת: הרב שלמה בארי שליט"א - ראב"ד בית דין צדק שערי הלכה ומשפט ודרכי משפט - כל הזכויות שמורת לכותב המאמר אין להעתיק ולשכפל


שאלה!  

מעשה בחיילים שפשטו על בית מחבל כדי לחפש אמצעי לחימה ולהפתעתם הרבה מצאו סכום כסף גדול, בתוך קלמר שהיה מוטמן במקלט. ושאלתם האם מותר לקחת? 

ומה הדין בבית מחבל שעומד להריסה, לקחת דברים יקרי ערך?


תשובה!

נפסק בשו"ע (שמ"ח,ב. שנ"ט,א) שגנבת וגזל הגוי אסור. אולם לענ"ד בנ"ד יש להתיר לקחת, מהטעמים כדלהלן:

א) לדעת הש"ך (ר"ס,א) בדבר "טמון" אפי' חדש ברוב גויים מצויים, מותר לחיילים לקחת. אולם לנתיבות המשפט (ביאורים ד) אסור להם לקחת, שזה לא כמו אבידת גוי אלא כגזל גוי שהדבר מונח שם בידיעתו.

ב) הואיל שבכסף משתמשים לפעילות טרור כנודע. ודמי למ"ש בשו"ע (רסו,א) לענין השבת אבדת גוי.


ג) יש עוד לצדד להתיר לקחת את הכסף המחבל מדין הפקר מטעם יאוש משום שהמחבל וב"ב התייאשו מכך, היות ויודעים שפושטים על ביתם חיילים מזויינים ומחפשים בכל ביתם ובודאי יודעים שימצאו כל אשר מוחבא להם. וזה יש ללמוד ממה שכתב השו"ע (רנ"ט,ז. קפ"א,א).

ד) עוד יש להוסיף שכל שהוא דרך מלחמה וכיבוש, הוי הרכוש הפקר כשלל שלאחר המלחמה שמותר לקחתו ואין בזה, משום גזל. כמבואר בגמ' גיטין לח.

ולהאמור, נראה להתיר לחיילים שבאים לבית מחבל כדי להכינו להריסה, לקחת מה שיחפצו שהוא הפקר.


הלכה למעשה:


א. מותר ואף חובה לקחת את כספי המחבל.

ב. חיילים שבאים לבדוק את בית המחבל המיועד להריסה, כל הנמצא בו הפקר.

 

לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.