תביעת גירושין כרוכה

ב"ה

תיק 1064084/2

בבית הדין הרבני האזורי נתניה

לפני כבוד הדיינים:

הרב אברהם שינדלר, הרב רפאל י' בן שמעון, הרב יאיר לרנר

הנדון: תביעה וכריכה כנות ו'כדין'– מהן?

כריכת מזונות ילדים לאור הפסיקה

החלטה

לפנינו בקשה להכרעה בשאלת הסמכות של בית הדין במזונות הילדים שנכרכו בתביעת הגירושין של הבעל.

שני פנים להכרעה שלפנינו:

הפן ה'טכני' –  האם התקיימו התנאים הדרושים לכריכה?

והפן המהותי  –  האם אפשר לכרוך מזונות ילדים?

רקע


מסקנה

לאור האמור, בית הדין קובע כי הסמכות בעניין מזונות הילדים נתונה לבית דין זה כדין.

ניתן לפרסם לאחר השמטת פרטים מזהים.

ניתן ביום ד' בכסלו התשע"ז (4.12.2016).