ערעור ברשות בבית הדין הרבני הגדול - תקנות הדיון תקנה קלגערעור ברשות בבית הדין הרבני הגדול - תקנות הדיון - תקנה קלגתקנה קלג. ערעור ברשות - שאלות ותשובות

כשבעל דין מגיש בקשה לרשות ערעור איזה תוכן צריכה להכיל הבקשה? הבקשה לרשות לערער תכלול העתק פסק הדין או ההחלטה נשוא הערעור, נימוקי הערעור ונימוקים למה לא יישמע הערעור לאחר מתן פסק הדין הסופי. 


ממתי ועד מתי יכול להגיש בקשה לרשות ערעור? תקופת הגשת בקשה לאישור לערער, היא עשרה ימים מיום מתן פסק הדין הזמני או ההחלטה נשוא הערעור.


מה הדין שלא קיבל הבעל דין הודעה מראש על המועד שיינתן בו הפסק או ההחלטה? לא קיבל בעל דין הודעה מראש על המועד שבו יינתנו פסק הדין או ההחלטה, תהיה התקופה עשרה ימים מהיום שבו הודע לו כי פסק הדין או ההחלטה ניתנו.מי יחליט אם לקבל בקשה לרשות ערעור, או להאריך את המועד להגשת ערעור, או הקדמת מועד דיון ודחייתו? על בקשות לרשות ערעור, הארכת מועד להגשת ערעור, הקדמת מועד דיון ודחייתו, יחליט בית הדין או נשיא בית הדין הרבני הגדול או אחד מדייני בית הדין הרבני הגדול שהוסמך לכך, על פי החומר שבכתב, ללא שמיעת הצדדים.


במידה ואושרה בקשה לרשות ערעור, מה ישמש לערעור, ועד מתי יינתן זמן למבקש להשלים את הערעור? הוחלט לתת רשות ערעור, כאמור, תשמש הבקשה האמורה כתב ערעור, והודעה על כך תימסר לצדדים. תוך שבועיים מיום מסירת ההודעה למבקש עליו להשלים את כל הדרוש להגשת ערעור, כאמור להלן.