טוען רבני מבחנים


מבחנים לרישיון טוען רבני


מועדי הבחינות ללימודי טוען רבני - בחינות הסמכה לטוען רבני – החל משנת תשס"ד


בס"ד

להלן נושאי הבחינות ומועדי הבחינות לטוען רבני בכל שנה:

1. חושן משפט חלק א' - חודש כסלו [בדרך כלל בתחילת החודש]

2. חושן משפט חלק ב' - חודש שבט [בדרך כלל בתחילת החודש]

3. תקנות הדיוןחודש אייר [בדרך כלל באמצע החודש]

4. בחינה מעשיתחודש אייר [בדרך כלל באמצע החודש יחד עם תקנות הדיון]

5. אבן העזר חלק א' - חודש סיוון [בדרך כלל באמצע החודש]

6. אבן העזר חלק ב' - חודש אב [ בדרך כלל בתחילת החודש]

7. מבחן בעל פה - ידיעה בחומר הנלמד אבן העזר וחושן משפט ופסקי הדין של בתי הדין הרבניים הייעודיים. בדרך כלל בכל רבעון לאחר שמתגבשת קבוצה שעברה את כל המבחנים בהצלחה.


בחינות ההסמכה לקבלת רישיון טוען רבני, כוללת 7 בחינות קלילות יחסית, אך מצריכות לימוד ושינון ממוקד. ארבע בחינות קלילות ומעניינות בתחום ההלכתי - באבן העזר 2 (דיני משפחה - אישות נישואין מזונות וגירושין ועוד) ובחושן משפט 2 (דיני ממונות - דיינים, עדות, טוען ונטען ועוד). 

עוד שתי בחינות בתחום הפרקטיקה המעשית של המקצוע - תקנות הדיון וחקיקה אזרחית. ובחינה אחרונה בעל פה על פסקי דין רבניים מרתקים באולם בית הדין בירושלים. אורך המבחן כ - 15 דקות. 

סיכמנו עבורכם 7 חוברות קלילות וברורות המוגשות בדרך שו"ת קולח, בכדי להקל באופן משמעותי על לימוד, תקנות הדיון, השולחן ערוך, החוקים ופסקי הדין. 

כל חוברת מונה כ- 40 דפים ועונה על כל דרישות הנהלת בתי הדין לקבלת רישיון טוען רבני. לפרטים והרשמה, שלחו הודעה. או צלצלו לנייד. 

בהצלחה רבה, טוען רבני דוד עשור


חלק מהמבחנים מתוך האתר של הנהלת בתי הדין הרבניים מחלקת בחינות והסכמה 


בס"ד

בחינה בחושן משפט חלק א' - ה' כסלו תש"פ

שאלה 1

ביחס למה נאמן שליח בית דין וביחס למה לא נאמן, מה הטעם בחילוק הדין?

שאלה 2

עד לאיזה שלב בדין מותר לדיין להסתלק מלדון מה נימוק שחושש שצד המפסיד בדין ירדוף אותו, ומדוע אין הדיין מוזהר במקרה זה על לאו של "לא תגורו מפני איש"?

שאלה 3

שניים שקיבלו פשרנים בקניין וקנס (לשון השו"ע), באיזה אופן יכול הבעל דין לומר אשלם קנס ולא אקיים את הפשרה, ובאיזה אופן אינו יכול לומר כן?

שאלה 4

עשו בעלי הדין פשרה בלא קניין ונתנו משכון ביד הפשרנים, מה הדין?

שאלה 5

באיזה מקרה פוסק השו"ע שבפשרה אין הולכים אחר הרוב, ובאיזה מקרה פוסק השו"ע שבפשרה הולכים אחר הרוב?

שאלה 6

מה הנידון בפתחי תשובה, לגבי יורשים שתבעו מן היורשים בשטר בבית דין, הנתבעים שלמו להם, ואח"כ באו עדים שהשטר פרוע מאביהם?

שאלה 7

השו"ע בסימן כו סעיף ב מתיר לדון בפני עכו"ם כנגד בעל דין אלם שלא רצה לבוא לדון בדיני ישראל, לאחר קבלת רשות בית דין. מהו התנאי שמציב שם הרמ"א כדי שיוכלו בית דין להרשות לתובע לתבוע בפני עכו"ם, ומהו התנאי המובא בנתיבות (חידושים) כדי שבית הדין ירשו לו כנ"ל?

שאלה 8

מהי דעת הסמ"ע באשר לשטר התחייבות שכתוב בו שמחייב נפשו לדון לפני עכו"ם ועשה קנין, האם מותר לדון בפניהם? פרט ונמק.

שאלה 9

ביחס לאדם חשוב, שבדיני עכו"ם מוציאים ממון על פיו אף שהוא עד אחד, ציין מהי שיטת הרא"ש; האם מותר לו להעיד בפני עכו"ם אף שהוא רק עד אחד שבדין תורה לא מוציא ממון? ציין אף הנימוק שבדבריו.

שאלה 10 

עד שכבר העיד בבית דין, האם לאחר מכן יכול להוסיף בעדותו תנאי? ציין את שיטות הראשונים בזאת, וכיצד הכריע הש"ך באשר לכך.

שאלה 11 

עדים שהכחישו זה את זה בדיני ממונות בדרישה וחקירה, האם עדותן קיימת? ומה חידש בנתיבות המשפט )חידושים( באשר לכך?

שאלה 12 

מה דין עדות ״חצי דבר״ בעדות חזקה )שכל שני עדים העידו על שנה אחרת(? נמק. 

שאלה 13 

מה האופן שבו לכו"ע ראשון בשלישי מעיד, ומה הטעם?

שאלה 14 

האם בפסול ממון ובפסול מחמת עבירה בעינן תחילתו וסופו בכשרות ? לפרט.

שאלה 15 

טלטל מוקצה בשבת, האם הוא פסול לעדות? לבאר.

שאלה 16 

מה הדין אם שחט ובדק בהמות של אחרים והכשיר את הטריפה במזיד, האם נפסל לעדות ? לפרט .

שאלה 17 

גזל מקטן מציאה שמצא או מתנה שקבל מאחר, האם הגזלן פסול מהתורה או מדרבנן? יש לנמק.

שאלה 18

החמסנים שלוקחים מטלטלים שלא ברצון הבעלים ונותנים להם את דמיהם, האם פסולים מהתורה או מדרבנן, והאם עוברים בלאו דלא תחמוד ? בהצלחה!בס"ד

בחינה בחושן משפט חלק ב ' ז' שבט תש "פ

 שאלה 1

אם הנתבע מבקש שהתובע יברר טענתו והתובע מסרב לכך, האם יוכל התובע להשביעו. ציין דין הרא"ש בכך, ובאיזה אופן מעמיד הש"ך את דברי הרא"ש הנ"ל ?

שאלה 2

טוען התובע: "מנה לי בידך שגזלת ממני", ועד אחד מעיד שהוא אכן גזל, נפסק בשו"ע שמשביעים את הנתבע שבועת התורה. באר דין זה, שהרי התובע חושדו בגזל וגם עד אחד העיד שגזל, אז איך נוכל להאמין לנתבע בשבועתו למרות שהוא חשוד?

שאלה 3

תובע מיורש מלווה על פה; פרט המובא בשו"ע, באיזה מקרה ייפטר היורש משבועה ובאיזה מקרה יתחייב? נמק.

שאלה 4

טענו המלווה בספק ע"פ העד, כגון שאמר ללווה "פלוני אמר לי שלקח ת משלי מנה", והלווה כופר, האם רשאי המלווה להשביעו? פרט האמור בשו"ע וברמ"א בלבד.

שאלה 5

אמר הנתבע ״איני נשבע עד שתבטל כל עדים שיש לך עלי מתביעה זו״, האם מחויב התובע לנהוג כן? נמק.

שאלה 6

טען בבית הדין טענה שנראה ממנה שיתחייב בה, ולפני שבית הדין נתן פס"ד, טען טענה אחרת, והמציא עדים על טענתו השניה, האם מקבלים את טענתו האחרונה? פרט.

שאלה 7

האם מאיימין בשבועת השותפין? נמק.

שאלה 8

ראובן הוציא שטר על שמעון בקנין שהתרצה בהפוך שבועה, ומתו העדים החתומים על השטר ונתקיים אחד מן העדים )התקיימה חתימתו(, ושמעון כופר ואומר שלא נתרציתי, יוצא ששמעון מכחיש את העד, האם ישבע שמעון? נמק.

שאלה 9

ראובן תבע אשה נשואה שתחזיר לו סכום כסף שקבלה ממנו בהלוואה, והיא כופרת בו וטוענת להד"ם. האם ראובן משביעה שבועת היסת? נמק.

שאלה 10 

האם משביעים היסת על תביעת טובת הנאה )אם נפסוק שטובת הנאה הוי ממון או אם פוסקים שלא הוי ממון)? נמק.

שאלה 11

מי שהיתה לו תביעה על חבירו, באיזו דרך ניתן לתת לו הרשאה על כך ובאיזו דרך לא ניתן לו. מהי דע ת הרמ"א ומהי דעת הסמ"ע בעניין? ציין את נימוקיהם.

שאלה 12

ראובן שבא בהרשאת שמעון ותבע ללוי, ואמר (לוי) להד"ם אבל ישבע שמעון ויטול, איך בית הדין נוהג במקרה זה, והאם יש הבדל בין מלווה ע"פ למלווה בשטר, ומהי דעת הש"ך בעניין?

שאלה 13

מהי דעת השו"ע לגבי קנס של שידוכים ומלמד ששונה מקנס אחר ביחס לדין אסמכתא, והאם צריך קנין?

שאלה 14

מי נקרא ב"ד חשוב לענין אסמכתא?

שאלה 15

שנים שהתנו ביניהם לקיים דבר אחד, ונתנו ערבונות לקנס שמי שיחזור בו שיזכה חבירו בערבון. מהי הפעולה או הלשון שכותב השו"ע שצריכים לבצע או לומר כדי שיתחייב בקנס אם יחזור בו מי מהם, ואיך מפרש הסמ"ע את המילים בלשון השו"ע "דלא כאסמכתא ובב"ד חשוב"?

בהצלחה!