האם מותר לילד פחות מגיל מצוות להטביל כלים?


האם מותר לילד פחות מגיל מצוות להטביל כלים?


בשולחן ערוך חלק יורה דעה סימן קכ סעיף יד מובא להלכה: 

אין מאמינים קטן על טבילת כלים. (אבל אם טבלו לפני גדול הוי טבילה) (תרומת הדשן סימן רנ"ז).


ובילקוט יוסף סימן קכ סעיפים כה - כו הובא להלכה:

כה קטן אפילו הגיע לחינוך, אינו נאמן לומר על כלי סעודה של מתכות שהטבילם, אבל כשר הוא להטביל הכלים בפנינו, ויברך על טבילת הכלים, וכן נאמן הוא לומר על כלי זכוכית שהטבילם, כיון שעיקר חיוב טבילת כלי זכוכית אינו אלא מדברי סופרים. [שו''ת יביע אומר חלק ב' סימן ט אות ח'. ובילקוט יוסף חלק א' מהדורת תשמ''ה, עמוד קצ. הליכות עולם ח''ז עמוד רסב].  

כו אין לשלוח קטן להטביל כלי מתכות, שמאחר וטבילת כלי מתכות מדאורייתא, לא מאמינים לקטן על זה. ומכל מקום להטבילם בפני ישראל גדול מותר. [ילקו''י דיני חינוך עמ' רעד]