עבדה האישה בכמה עבודות כדי לפרנס את עצמה האם יכולה לתבוע את האיש שיחזיר לה?


עבדה האישה בכמה עבודות כדי לפרנס את עצמה האם יכולה לתבוע את האיש שיחזיר לה?

(שולחן ערוך אבן העזר סימן ע סעיף יא)

מאת הרב שלמה לוי טוען רבני ומגשר כל הזכויות שמורות ©

בעריכה מחודשת מאת דוד עשור טוען רבני ומגשר משפטי.אמר האיש לאישה לפני שהלך טלי מעשה ידיך במזונותיך והאישה שתקה האם יש לה מזנות, ומה הדין אם מיחתה?

פוסק השולחן ערוך, דחקה עצמה ביום ובלילה ועשתה ואכלה, אין לה מבעלה כלום. ומבאר החלקת מחוקק באות מ"א, דהיינו היא אינה יכולה לתבוע ממנו מעה כסף כנגד מותר מעשה ידיה, מפני שאנו אומרים שהיא ויתרה לבעלה. מנגד, מותר מעשה ידיה, דהיינו הרווח ממעשה ידיה שנשאר בידה לאחר כל הוצאותיה. שייכים לה (כך כתבו הרמב"ן, הרשב"א, וכן פסק השולחן ערוך). מכיוון שהבעל אינו ממלא אחר חובתו ואינו נותן לה מזונות.