נשא אישה ולאחר מכאן נשתטית האם חייב לתת לה מזונות ורפואה?נשא אישה ולאחר מכאן נשתטית האם חייב לתת לה מזונות ורפואה?

(שולחן ערוך אבן העזר סימן ע סעיף ד)

מאת הרב שלמה לוי טוען רבני ומגשר כל הזכויות שמורות ©

בעריכה מחודשת מאת דוד עשור טוען רבני ומגשר משפטי.נשא אישה ולאחר מכאן נשתטית, האם חייב לתת לה מזונות ורפואה?

פוסק השולחן ערוך, הנושא אישה ואחר כך נשתטית, חייב לזונה ולרפאה (רשב"א).הייתה שוטה כבר כשנישאו, האם חייב לה מזונות ורפואה, ומה הדין עם כתב לה כתובה?

הייתה שוטה כבר כשנישאו, פטור, כיוון שלא תקנו לה נישואין (חלקת מחוקק באות יד). כתב לה כתובה, חייב בכל תנאי הכתובה (בית שמואל באות ט). ואינו חייב במה שלא כתב בכתובה (בית מאיר ופתחי תשובה באות ו).


מדוע בסימן קיט סעיף ו כתב השולחן ערוך ההיפך מכאן, שאם נשתטית אינו חייב לזונה ולרפאה?

דעה א': יש סתירה, ופוסקים כדעת הרשב"א כאן (רמ"א).

דעה ב': שם נתן לה כתובתה, לכן אינו חייב לזונה ולרפאותה. כאן לא נתן לה כתובתה (חלקת מחוקק).

דעה ג': שם מדובר בשוטה שיודעת לשמור גיטה, שרק מדרבנן גזרו שאינה מגורשת, כדי שלא ינהגו בה מנהג הפקר, ולא תיקנו על חיובי ממון, כיוון שרוצה לגרשה, אלא שהוא אנוס מתקנת חז"ל, ולכן אינו חייב לזונה. כאן מדובר בשוטה שאינה יודעת לשמור גיטה, שגם מדאורייתא אינה מגורשת, ולכן חייב לזונה (בית שמואל).