מיהו אסופי ומה דינו לעניין יוחסין?


מיהו אסופי ומה דינו לעניין יוחסין?


(שולחן ערוך אבן העזר סימן ד סעיף לא)

מאת הרב שלמה לוי טוען רבני ומגשר כל הזכויות שמורות ©

בעריכה מחודשת מאת דוד עשור טוען רבני ומגשר משפטי.מיהו אסופי ומה דינו לעניין יוחסין, והאם נדרשת הוכחה לעניין יחוסו?

פוסק השולחן ערוך, אסופי, [ביאור אסופי - תינוק שאספו אותו בשוק, ולא יודעים מי הוריו.] כשאין הוכחה שלא הושלך כדי למות, הוי ספק ממזר. ואם יש הוכחה שלא הושלך למיתה, בין שיש הוכחה בגופו, כגון שהוא מהול, או שאיבריו מתוקנים ומיושרים כמו שעושים לנערים, או שהוא משוח בשמן, או ששמו לו כחול בעיניו, או תלו לו קמיע. בין שיש הוכחה במקום שמצאוהו, כגון שנמצא במקום שרבים מצויים שם, או שתלוי במקום באילן שאין החיה מגעת שם והיה סמוך לעיר, או שנמצא בבית הכנסת הסמוך, או בצידי רשות הרבים אין בו משום אסופי, כיוון שחוששין עליו לשמרו, ולא הושלך שם אלא משום רעבון.

 


מדוע אסופי אינו ספק ממזר, מדין שתוקי, אלא יש בו כללים אחרים?

דעה א: בשתוקי האם לפנינו, ויש ספק שמא באה לבית הבועל, והוי קבוע וכמחצה על מחצה דמי. אולם אסופי, שהאם אינה ידועה, הספק הוא רק ביחס לולד דפריש, וכל דפריש מרובה פריש, ורובם כשרים. לפי זה הוא הדין בשתוקי כשהאם מתה לפני שבית הדין נזקק לכך, הולד כשר. כי עכשיו הדין מתייחס רק אליו, ולא לאם והוא פריש. והרבה פוסקים חלקו על כך (נודע ביהודה, הובא בפתחי תשובה אות מא).

דעה ב: אכן אסופי פסול מטעם שתוקי, והנפקא מינה מכך ששתוקי אינו נחשב כאסופי, הוא שבשתוקי האשה נאמנת בכל עת לבוא ולומר שהוא בנה והיא נבעלה לכשר, אך כל עוד לא אמרה כן, הריהו ספק ממזר (מהרי"ט).

דעה ג: בשתוקי בניגוד לאסופי, האם וודאי זינתה, ולכן חוששים יותר (ישועות יעקב, בית מאיר).