מה מתחייב החתן לכלה ומה מתחייבת הכלה לחתן?מה חייב החתן לכלה ומה חייבת הכלה לחתן?

(שולחן ערוך אבן העזר סימן סט סעיף א-ג)

מאת הרב שלמה לוי טוען רבני ומגשר כל הזכויות שמורות ©

בעריכה מחודשת מאת דוד עשור טוען רבני ומגשר משפטי.

 


מה חייב החתן לכלה ומה חייבת הכלה לחתן בשעה שמתחתנים, והאם צרכים לסכם על כך מראש?

פוסק השולחן ערוך על פי דברי הרמב"ם, שכאשר אדם נושא אישה, מתחייב לה בעשרה דברים וזוכה בה בד' דברים, גם אם לא נכתבו בכתובה.

עשרת הדברים שמתחייב לה: מזונות, כסות, עונה, עיקר כתובה, [סכום עיקר כתובתה הינו מאתיים לבתולה ומנה לאלמנה. ובתנאי שלא מתה בחיי בעלה]. רפואתה, לפדותה אם נשבית, קבורתה, [אם מת לפנייה, יורשיה קוברים אותה]. להיות ניזונת מנכסיו ויושבת בביתו אחר מותו כל זמן אלמנותה, להיות בנותיו ניזונות אחר מותו עד שיתארסו, ולהיות בניה הזכרים ממנו יורשים כתובתה יותר על חלקם בירושה עם אחיהם [רק כשמתה לפניו].

ואלו הארבעה שזוכה בה: מעשה ידיה, מציאתה, פירות נכסי מלוג, ירושתה.

 

 

אלו מחובותיו של הבעל מדאורייתא ואלו הם מדרבנן?

דעה א': מזונות, כסותה, עונתה מהתורה, חובותיו האחרים מדרבנן (רמב"ם, רשב"א, טור).

דעה ב': רק כסותה ועונתה הם מהתורה (רא"ש, מגיד משנה).

דעה ג': רק עונתה מהתורה (רמב"ן, ר"ן).