מהו סכום המדור וכסות שחייב לתת לילדיו פחות מגיל 6?מהו סכום המדור וכסות שחייב ליתן לילדיו פחות מגיל 6?

(שולחן ערוך אבן העזר סימן עג סעיף ו)

מאת הרב שלמה לוי טוען רבני ומגשר כל הזכויות שמורות ©

בעריכה מחודשת מאת דוד עשור טוען רבני ומגשר משפטי.מהו סכום המדור וכסות שחייב ליתן לילדיו פחות מגיל 6 והאם זה תלוי בעשרו?

פוסק השולחן ערוך, חייב ליתן לבניו ולבנותיו עד בני שש, כסות וכלי תשמיש ומדור. וצריך לתת רק בהתאם לצרכיהם, ואינו חייב לתת לפי עושרו.